29 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31438

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MAUTURAM): Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turizmin sağlıklı gelişimi ve ekonomi içerisinde oynadığı itici güç rolünün sürmesi için bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlanmasına katkıda bulunmak.

ç) Turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak.

d) Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında turizm amaçlı iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

d) Merkezin amaçları ile ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.

e) Turizm sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim programları geliştirmek ve düzenlemek.

f) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun düşen konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.

g) Merkezin amaçlarına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun Rektörlükçe verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün önerisiyle Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir kişiyi çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.

d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

g) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

h) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

ı) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

i) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.

j) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve turizm sektörü temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde başkanın kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Kararları istişari nitelikte olan Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.