29 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31438

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİKLİ, OTONOM VE İNSANSIZ ARAÇLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarında yenilikçi araştırma-geliştirme ve bilgi kapasitesi oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve bu sayede ülkenin bilim ve teknolojideki rekabetçi gücünü artırmak.

b) Elektrikli, otonom veya insansız araç teknolojilerini kamu, sanayi ve topluma ait problemlerin çözümlenmesine uyarlamak, bu bilgi birikimine dayalı yüksek teknolojili ürünler geliştirmek ve yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak.

c) Ülkede her sektörde ihtiyaç duyulan donanım ve yetkinlik sahibi insan ve iş gücünü, yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını eğitmek, bunlara yönelik eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini oluşturmak, ortak projeler üreterek ülkeye fayda sağlayacak araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan Ar-Ge faaliyetleri yapmak.

b) Teknolojinin sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesiyle kurulacak endüstri ilişkileri çerçevesinde elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli yüksek teknoloji çözümleri üretmesini sağlamak.

c) Elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimleri tasarlamak, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluşturulmasına katkıda bulunmak, akademik tez ve bilimsel yayın üretimini desteklemek, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

ç) Üretilen bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde paydaş platformları, eğitim programları, sertifika programları, çalıştaylar, toplantılar, seminerler, konferanslar, kongreler ve ödül programları düzenlemek ve diğer üniversitelerle iş birliği yapmak.

d) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

e) Ulusal veya uluslararası fonlar ve destekler aracılığı ile projeler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan görevinden ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdür yardımcılarının izinli olmaları veya başka nedenlerle görev başında bulunamamaları hallerinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri de vekil olarak bırakılabilir. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayı ve Rektörün uygun görüşü ile Mütevelli Heyete sunmak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkezde görev alacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan iki Üniversite öğretim üyesi ile istekleri halinde ilgili kamu veya özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için seçilen iki üye dâhil olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya görev değişikliği olan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kere ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkeze yapılan eğitim, iş birliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvurularını değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek, anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında diğer iş ve işlemleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine yenisinin görevlendirilmesi zorunluluğu yoktur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya davet edebilir. Danışma Kurulu toplantıları yüz yüze toplantı şeklinde yapılabileceği gibi elektronik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle de yapılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak.

c) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak gerekli iş birliklerinin oluşturulmasını önermek.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.