28 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31437

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları, çeşitli kamu ve özel sektör veya sivil toplum kuruluşları çalışanları arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına Üniversite için gönüllük esası ile çalışmaların yapılması amacıyla görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu, Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık çalışma planını görüşür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2016

29827

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2019

30950