28 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31437

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “16 ncı maddesinde” ibaresi “15 inci maddesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında, her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir yarıyıl/yıl içi ve bir de yarıyıl/yıl sonu değerlendirme etkinliği yer alır. Bu etkinlikler sınav olabileceği gibi, dersin niteliğine ve arzu edilen ders kazanımlarına bağlı olarak proje, vaka çalışması, ders içi uygulama, laboratuvar çalışması, ödev ve benzeri etkinlikler de olabilir. Öğrenci başarı notunun hesaplanması sırasında kullanılacak etkinliklerin ağırlıkları, yarıyıl/yılsonu etkinliğinin katkısı en az yüzde kırk (%40) olmak üzere, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrenci bilgi sistemi içerisinde yer alan ders izlencesiyle ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “19 uncu maddede” ibaresi “18 inci maddede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunlarının Başarı Sıralama Yönergesi” ibaresi “ilgili yönerge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2019

30948

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2020

31055