28 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31437

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YENİGIDAM): Iğdır Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gıdalarda redoks potansiyelinin önemini tanıtmak, yapacağı çalışmalarla, ilgilenen araştırmacıları redoks potansiyeli konusunda bilinçlendirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında hem bölgesel hem de ulusal çapta gıda ve tarım sektöründe AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yaparak yeni ürün ve yöntemler geliştirmek.

c) Üniversite-sanayi iş birliklerini sağlayarak gerekli ara elemanları yetiştirmek, araştırma, bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve desteklemek.

ç) Bilimsel akademik çalışmalardan elde edilecek sonuçları ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlarda sunulmasını/yayınlanmasını desteklemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren Merkez ile aynı amaçlara sahip merkezler ve sektör temsilcileri ile bir iş birliği yapmak, akademisyenler ile sanayi temsilcileri arasında koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modifiye atmosfer teknolojileri, fermantasyon teknolojileri ve soğutma-dondurma teknolojileri gibi birçok farklı alanda çalışmalar yürütmek.

b) Hidrojen (H2) gazını kurutma ve paketleme alanında kullanarak Reducing Atmosphere Drying (RAD) (İndirgen Atmosfer Kurutma) ve Reducing Atmosphere Packaging (RAP) (İndirgen Atmosfer Paketleme) tekniklerini daha ileri safhada geliştirerek bozulması kolay olan gıdaların raf ömürlerini olabildiğince uzamasını sağlamak.

c) Merkezi, uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek için çalışmalarda bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için gıdalarda redoks potansiyelinin önemi konularında kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerde bulunmak, dersler ve eğitim programları düzenlemek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak, diğer kurum, kuruluş ve yükseköğretim kurumlarından bu konularda Üniversiteye sağlanacak kurslar, seminerler, konferanslar ve derslere ilişkin planlama, düzenleme, uygulama ve eşgüdümü yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak ve bunları desteklemek.

e) Rektörlükçe verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli iki öğretim elemanı, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcıları, Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri koordine etmek için Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

ç) Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle Merkezin faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulması durumunda eşgüdümü sağlamak.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayına sunmak.

e) Her yılın sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve iki öğretim elemanından oluşur. Bu iki öğretim elemanı, Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

 (2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu iki oy sayılır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Gıdalarda redoks uygulamaları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş, proje ve danışmanlık tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri organize etmek.

g) Merkezin destekleyeceği proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri alanlarla ilgili faaliyetleri belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin gıdalarda redoks uygulama ve araştırmaları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 7 üyeden oluşur. Danışma Kurulu Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere toplanır. Danışma Kurulunun toplantısı ve tavsiye kararları için salt çoğunluk aranır.

(2) Konu ve kapsam gereği Danışma Kuruluna sanayi temsilcileri ve alanında uzmanlar davetle çağrılabilir. Müdür, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.