28 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31437

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâplarıyla kadının kazanmış olduğu hakları ve çağdaş toplum içindeki yerini temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Kadın ve erkekler arasında biyolojik cinsiyet (sex) farklılıkları dışında toplumsal düzlemde oluşturulmuş ve yerleşmiş farklılıklar olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet (gender) ile kadın sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar, toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, projelere katılmak, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek.

ç) Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak ve işbirliğini geliştirmek.

d) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

e) Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Alanya ilçesindeki kadınların durumunu saptayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.

f) Kadınlarla ilgili hukuksal konularda bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak ve verileri değerlendirmek; bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hukuki destek sağlamak.

g) Çalışan kadınlarda iş ve aile dengesini araştırmak.

ğ) Çocukların eğitimi açısından annenin eğitimini geliştirici seminerler vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi, siyaset, hukuk alanlarında toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amacı ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara katılımlarını sağlamak ve destek vermek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.

d) Kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde ve kent yaşamında güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

f) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak.

g) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre görevi başında olmadığı zaman, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek, alınan kararları uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Çalışma programlarının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma birimlerini yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş üyeden oluşur. Diğer üç üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda uzman, Müdürün önereceği Üniversitede tam gün çalışan sekiz öğretim elemanı arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kez ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım, başarı ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

f) Merkezin vereceği hizmetlerin ilgili mevzuat kapsamında döner sermayeye aktarılmak üzere bedellerinin belirlenmesine yönelik işlemleri yapmak.

g) Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

ğ) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.      

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan organdır. Üniversitede kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üye ile Antalya kentinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan veya çalışmak isteyen kişi, kurum, kuruluş, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilecek en az beş üye olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Kurul, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Danışma Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje önerilerinde bulunur, projelerin geliştirilmesine yardımcı olur, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlar, belirli konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için gerekli önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda ve başkanlığında çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir üye başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre kısmen ya da tamamen devredebilir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Merkezin uluslararası ismi

MADDE 15 – (1) Merkezin adı uluslararası kullanımda “ALKU – Center for Gender&Women’s Studies” olarak ifade edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.