26 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31435

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.