26 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31435

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2018

30437

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2020

31276