25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2016/AB) (SGM:2021/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az bir hacme sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazları ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az hacme sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazlarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıda sıralanan soğutma cihazlarına uygulanmaz:

a) Sanayi tipi yatay derin dondurucular hariç olmak üzere sanayi tipi soğutucu saklama dolapları ve hızlı soğutma kabinleri,

b) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazları,

c) Taşınabilir soğutma cihazları,

ç) Ana işlevi gıda maddelerini soğutma yoluyla depolanması olmayan cihazlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesi Bakımından (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan (AB) 1060/2010 sayılı Komisyon Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran ve 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2016 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Alt bölme: Bulunduğu bölmeden farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir bölmedeki kapalı bir alanı,

c) Ankastre cihaz: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, bu amaçla tasarlanan, test edilen ve pazarlanan soğutma cihazını,

ç) Asgari sıcaklık (Tmin): Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen saklama testi sırasında bir bölmenin içindeki asgari sıcaklığını,

d) Azami sıcaklık (Tmax): Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen saklama testi sırasında bir bölmenin içindeki azami sıcaklığını,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bir yıldızlı bölme (1-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te tanımlanan hedef sıcaklık ve saklama koşulları -6 °C olan dondurucu özellikte olan bölmeyi,

g) Bölme: Diğer bölmelerden bir ayırıcı, konteyner veya benzer bir yapı ile ayrılmış, doğrudan bir veya daha fazla dış kapı aracılığıyla ulaşılabilen ve alt bölmelere ayrılabilen, bu Tebliğin amacına uygun olarak aksi belirtilmedikçe bölmeleri ve alt bölmeleri de içeren soğutma cihazı içindeki kapalı bir alanı,

ğ) Bölme hacmi (Vc): Desimetreküp (dm3) veya litre olarak ifade edilen bölmenin iç astarı içindeki alanın hacmini,

h) Bölme tipi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, soğutma performans parametrelerine Tmin, Tmax, Tc ve diğerlerine uygun olarak beyan edilen bölme tipini,

ı) Dış kapı: Yükün iç ortamdan dışa veya dış ortamdan iç ortama taşınmasına izin veren açılır kapanır özellikli soğutucunun parçasını,

i) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Ortam sıcaklığının altında belirtilen sıcaklıklarda müşterilere ürün sergileme ve ürün satışı işlevleri için kullanılan, doğrudan açık taraflardan veya bir veya daha fazla kapı veya çekmece veya her ikisi aracılığıyla erişilebilen, minibarlar ve şarap depolama aletleri hariç olmak üzere, ayrıca müşteriler tarafından erişilemeyen, saklama veya servis için kullanılan alanlara sahip olan dolaplarında dâhil olduğu soğutma cihazını,

j) Dondurucu: Sadece dört yıldızlı (4-yıldızlı) bölmelere sahip bir soğutma cihazını,

k) Dondurucu bölme (4-yıldızlı bölme): Dondurma kapasitesi gerekliliklerini karşılayan, bir hedef sıcaklık ve -18 °C’te saklama koşulları ile dondurucu özellikte olan bölmeyi,

l) Dondurucu özellikte olan bölme: Ek- IV’te yer alan Tablo 3’te belirtildiği şekilde 0 °C'ye eşit veya altında bir hedef sıcaklığa sahip, yıldızsız, 1-yıldızlı, 2-yıldızlı, 3-yıldızlı veya 4-yıldızlı bir bölmeyi,

m) Dondurucu özellikte olmayan bölme: Hedef sıcaklık değeri 4 °C'ye eşit veya 4 °C'den daha yüksek olan bölmeyi, (Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtildiği şekilde, saklama koşulları ve hedef sıcaklıkları belirli bir yüksek sıcaklıklı kiler, şarap saklama, kiler veya taze gıda bölmesi olabilir.)

n) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi beslemesini,

o) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-IV’ün 6 ncı maddesinde belirtilen, yüzde olarak ifade edilen, bir soğutma cihazının göreceli enerji verimliliği için hesaplanan endeks değerini,

ö) Gıda maddesi: Belirli sıcaklıkta soğutmaya ihtiyaç duyan öncelikli tüketim amaçlı kullanılan gıdayı, malzemeyi, şarap dâhil içecekleri ve diğer öğeleri,

p) Hedef sıcaklık (Tc): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtildiği şekilde, test sırasında bir bölmenin içindeki referans sıcaklığı, aynı zamanda zaman içinde ve bir dizi sensör üzerinde ortalama olarak ifade edilen enerji tüketimi testi sıcaklığını,

r) Hızlı soğutma kabini: 5/9/2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM:2020/3)’de belirtildiği şekilde asıl olarak sıcak gıda maddelerini soğutma durumunda 10°C'nin altına, dondurma durumunda ise -18°C'nin altına hızlıca düşürmek için kullanılan yalıtımlı bir soğutma cihazını,

s) İki yıldızlı bölme (2-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklık ve -12 °C’de saklama koşullarına sahip dondurucu bölmeyi,

ş) Kiler bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen, hedef sıcaklığı 12 °C ve saklama koşulları 2 °C ila 14 °C arasında değişen, dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

t) Minibar: Öncelikli olarak, otel odalarında ve benzeri tesislerde gıda maddelerinin satışı ve saklanması amaçlı toplam azami 60 litre hacme sahip bir soğutma cihazını,

u) Özel amaçlı soğutma cihazı: Sadece bir özellikli bölmeye sahip soğutma cihazını,

ü) Sanayi tipi soğutma cihazı: Bir veya daha fazla kapı veya çekmece ile erişilebilen bir veya daha fazla yalıtılmış bölmeyi entegre eden, bir buhar sıkıştırma döngüsü kullanarak, soğutma veya dondurma amaçlı çalışma sıcaklığında öngörülen sınırlar içinde gıda maddelerinin sıcaklığını sürekli olarak koruyabilen ve gıda maddelerinin ev dışı ortamlarda depolanması için kullanılan, ancak müşteriler tarafından görüntülenmek veya erişmek için kullanılmayan, Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM:2020/3)’de belirtildiği şekilde tanımlanan soğutma cihazını,

v) Sanayi tipi yatay dondurucu: Bölmelere cihazın üst kısımdan erişilebilen, hem üstten açılan tip hem de dikey tip bölmelere sahip olan, ancak, üstten açılan tip bölmelerin toplam brüt hacminin %75'ini aşan ve ev dışı ortamlarda gıda maddelerinin saklanması için kullanılan dondurucuyu,

y) Satış noktası: Soğutma cihazlarının sergilendiği, satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

z) Soğutma cihazı: Belirli sıcaklıklarda kontrol edilen, soğutmanın bir veya daha fazla enerji tüketen yolla elde edildiği doğal veya zorlanmış konveksiyonla soğutulan bir veya daha fazla bölmeye sahip olan yalıtılmış bir dolabı,

aa) Şarap saklama bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklığı 12°C olan, iç nem aralığı  %50 ila %80 arasında ve saklama koşulları 5°C ila 20°C arasında değişen dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

bb) Şarap saklama cihazı: Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te tanımlanan ve titreşim önleme önlemleri ile donatılmış bir şarap saklama bölmesinin saklama koşulları ve hedef sıcaklığı için hassas sıcaklık kontrolüne sahip olan şarap saklamak için özel soğutma cihazını,

cc) Taşınabilir soğutma cihazı: Elektrik kaynağına erişim olmadığı yerlerde kullanılabilen, soğutma işlevselliği için enerji kaynağı olarak çok düşük gerilimli elektrik (<120V DC) kaynağını veya yakıtını veya her ikisini de kullanan ve buna ek olarak ayrıca satın alınan bir AC/DC dönüştürücü vasıtasıyla elektrik şebekesi ile kullanılabilen, ancak AC/DC dönüştürücü ile piyasaya arz edilmeyen soğutma cihazını,

çç) Taze gıda bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3’te belirtilen, hedef sıcaklığı 4°C olan ve 0°C ila 8°C arasında değişen saklama koşullarına sahip dondurucu özelliğe sahip olmayan bölmeyi,

dd) Toplam hacim (V): Bölmenin hacimlerinin toplamına eşit olan, dm3 veya litre olarak ifade edilen soğutma cihazının iç astarındaki boşluğun hacim değerini,

ee) Üç yıldızlı bölme (3-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklık ve -18°C saklama koşullarına sahip dondurucu bölmeyi,

ff) Yıldızsız bölme (Buz yapıcı veya 0-yıldızlı bölme): Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, hedef sıcaklık ve 0°C saklama koşullarına sahip dondurucu bölmeyi,

gg) Yüksek sıcaklı kiler bölmesi: Ek-IV’te yer alan Tablo 3'te belirtilen, 17°C hedef sıcaklığına ve 14°C ile 20°C arasında değişen saklama koşullarına sahip dondurucu özellikte olmayan bölmeyi,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Soğutma cihazı tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Her bir soğutma cihazı, Ek-III'te belirtilen formatta basılmış olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametre değerlerini ürün veri tabanından veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Soğutma cihazı satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar. 

ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.

d) Belirli bir soğutma cihazı modeli için herhangi bir görsel reklam, Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dahil olmak üzere, belirli bir soğutma cihazı modeline ilişkin, belirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, Ek-VII’ye uygun olarak bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Ek-III’te belirtilen formata göre hazırlanan ve bilgi içeren elektronik etiketi, her bir soğutma cihazı modeli için satıcılara temin eder.

g) Her bir soğutma cihazı modeli için Ek-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu satıcıya temin eder.

(2) Enerji verimlilik sınıfı, Ek-II’ye uygun olarak hesaplanan enerji verimliliği endeksine dayanır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Soğutma cihazı satıcısı aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir soğutma cihazının tedarikçi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca temin edilen etiketi, ankastre modelleri için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer modeller için soğutma cihazının ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurmasını sağlar.

b) Mesafeli satışlarda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olarak temin eder.

c) Soğutma cihazının belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette yer alanlar da dahil olmak üzere, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Soğutma cihazının belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette de yer alan her türlü teknik tanıtım materyalinde, Ek-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta bulunulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısının, internet sitesi aracılığıyla soğutma cihazının doğrudan satışına izin vermesi durumunda, bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve bunları gösterme yükümlülüğünü konusunda satıcıyı bilgilendirir.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- IV'te belirtilen, bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin Ek-IX’unda belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, döngüsel ekonomi yönlerini ele almak, gıda israfını azaltmaya yardımcı olabilecek bölmeler için simgeler sunmak ve yıllık enerji tüketimi için simgeler tanıtmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan soğutma cihazları ile ilgili danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin Ek-V’inde yer alan Tablo 6’da belirtilen ışık kaynağı parametre değerleri için enerji verimliliği sınıfını sağlama yükümlülüğü 1/3/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız