25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRONİK EKRANLARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2013/AB) (SGM:2021/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonların, monitörlerin ve dijital bilgilendirme ekranlarının dahil olduğu elektronik ekranlar ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, televizyonlar, monitörler ve dijital bilgilendirme ekranları da dahil olmak üzere elektronik ekranları kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki elektronik ekranlara uygulanmaz:

a) 100 santimetrekareye eşit veya daha küçük bir ekran alanına sahip herhangi bir elektronik ekran.

b) Projektörler.

c) Hepsi bir arada özellikli video konferans sistemleri.

ç) Tıbbi görüntüleme ekranları.

d) Sanal gerçeklik başlıkları.

e) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ürünler, aynı Yönetmeliğin Ek-1/A’sında belirtilen büyük ve sabit sanayi aletleri ve Ek-1/B’sinde belirtilen emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler ile aşağıda belirtilen ürünlerden tümleşik olan ekranlar veya bu ürünlere takılan ekranlar;

1) Uzaya gönderilmek üzere tasarlanan cihazlar,

2) Bu tesislerin bir parçası olarak özel olarak tasarlanmamış ve kurulmamış herhangi bir ekipman haricindeki büyük ölçekli sabit tesisler,

3) Tip onaylı olmayan elektrikli iki tekerlekli araçlar hariç, kişi veya eşya taşıma araçları,

4) Yalnızca profesyonel kullanım için kullanıma sunulan yol dışı hareketli araçlar,

5) Sadece işletmeler arası bazda sunulan araştırma ve geliştirme amacıyla özel olarak tasarlanmış cihaz.

f) 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtildiği şekilde bileşen veya alt aksam olan elektronik ekranlar.

g) Yayın görüntüleme cihazları.

ğ) Güvenlik ekranları.

h) Akıllı tahtalar.

ı) Dijital fotoğraf çerçeveleri.

i) Aşağıda tanımlanan özelliklerden herhangi birini karşılayan dijital bilgilendirme ekranları;

1) Daha büyük bir ekran alanının kısmi görüntü alanı olarak tümleşik hale getirilecek bir ekran modülü olarak tasarlanan ve imal edilen, üretilen ve bağımsız bir ekran cihazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmayan,

2) Kalıcı dış mekân kullanımı için bir muhafazada dağıtık bağımsız yapıda olan,

3) 30 dm2’den küçük veya 130 dm2’den büyük bir ekran alanına sahip bir muhafazada bağımsız, dağıtık yapıda olan,

4) Ekranı 230 piksel/cm2’den daha az veya 3025 piksel/cm2 daha fazla bir piksel yoğunluğuna sahip olan,

5) 1000 cd/mye eşit veya daha büyük çalışma konumunun standart dinamik aralıktaki (SDR) tepe beyaz parlaklık değerine sahip olan,

6) Video sinyal bilgi ara yüzüne sahip olmayan ve güç ölçüm amaçları için standartlaştırılmış dinamik video test dizisinin doğru şekilde görüntülenmesine izin veren ekran sürücüsünü içeren.

j) Durum göstergeleri.

k) Kontrol panelleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddeleri ile 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 1062/2010 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2013 sayılı Yetki Devrine Dayanan Elektronik Ekranların Enerji Etiketlemesi Hakkında Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akıllı tahta: Ekrandaki görüntü ile doğrudan kullanıcı etkileşimine müsaade eden, ses ve video sinyallerinin iletimi de dahil olmak üzere, özellikle sunum, ders ve uzaktan iş birliği yapılmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ve aşağıdaki özellikleri içeren elektronik ekranı;

1) Birden fazla kişi tarafından izlenebilmesi için, özellikle asılı duracak şekilde tasarlanan, bir zemin üzerine monte edilen, bir raf veya masa üstüne ayarlanan veya fiziksel bir yapıya sabitlenen,

2) İçeriği ve etkileşimi yönetmek için belirli işlevlere sahip bilgisayar yazılımı ile kullanılası gerekli olan,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilen yazılımın çalışması için özel olarak bir bilgisayar ile birlikte kullanılmak üzere birleştirilen veya tasarlanan,

4) 40 dm2’den daha büyük bir görüntü ekran alanına sahip,

5) Parmak veya kalem dokunuşu veya el, kol hareketi veya ses gibi diğer araçlarla kullanıcı etkileşimine sahip.

c) Alıcı: Karasal dijital veya uydu gibi televizyon yayın sinyalini algılayan, bir grup yayın kanalından bir televizyon kanalının seçimini kolaylaştıran, ancak tek noktaya internet yayınına sahip olmayan elektronik devreyi,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Dijital bilgilendirme ekranı: Masaüstü tabanlı olmayan ve dış ortamlarda özellikle birden fazla kişi tarafından izlenecek şekilde tasarlanan ve aşağıdaki özellikleri içeren elektronik ekranı;

1) Belirli bir ekran görüntüsünün adreslenmesini sağlayan tek bir tanımlayıcıya sahip olan,

2) Ekran ayarlarına ve ekrandaki görüntüye yetkisiz erişimi devre dışı bırakan bir işlevi bulunan,

3) Yayın kaynaklarının olmadığı ancak uzaktan tek veya çoklu yayının görüntülenmesi için bilgileri kontrol etmeye, izlemeye veya almaya yönelik olarak kablolu veya kablosuz arayüzü kapsayan ağ bağlantısına sahip olan,

4) Zemin desteği ile piyasaya arz edilmeyen ve birden fazla kişi tarafından izlenebilmesi için asılı, monte edilmiş veya fiziksel bir yapının üzerine sabitlenecek şekilde tasarlanan,

5) Yayın sinyallerini görüntülemek için bir alıcıyla tümleşik olmayan.

e) Dijital fotoğraf çerçevesi: Yalnızca görsel bilgileri görüntüleyen elektronik bir ekranı,

f) Durum göstergesi: Seçilen kanal, zaman veya güç tüketimi gibi basit ama değişen bilgileri göstermek için kullanılan ancak basit bir ışık göstergesinden ibaret olmayan ekranı,

g) Elektronik ekran: Elektronik bağlantılı, birincil işlevi olarak kablolu veya kablosuz kaynaklardan görsel bilgileri görüntüleyen ekranı,

ğ) Ekran alanı: Azami görüntülenebilir görüntü genişliğinin, panelin yüzeyi boyunca azami görüntülenebilir görüntü yüksekliği ile çarpılarak hesaplanan hem düz hem de kavisli elektronik ekranın görüntülenebilir alanını,

h) Güvenlik ekranı: Aşağıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olan elektronik ekranı;

1) Güç durumu, aşırı yüklemeyi önleyici termal algılamadan alınan dahili sıcaklık, video kaynağı, ses kaynağı ve durumu (şiddet/sessiz), modeli ve donanım yazılımı sürümü bilgilerinden en az birini bir uzak sunucuya iletebilen kendi kendini izleme işlevi,

2) Profesyonel gövdelere veya konsollara monte edilmesini kolaylaştıran kullanıcı tanımlı uzman form faktörü.

ı) Hepsi bir arada özellikli video konferans sistemi: Video konferans ve karşılıklı etkileşim için tasarlanan, tek bir kasada tümleşik hale getirilen ve aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan özel sistemi;

1) İmalatçı tarafından teslim edildiği şekilde ITU-T H. 323 veya IETF SIP özel video konferans protokollerini destekleyen,

2) Kamera veya kameralar, ekran ve veri kaybı esnekliği de dahil olmak üzere iki yönlü gerçek zamanlı video için görüntü işleme yeteneklerine sahip olan,

3) Hoparlör ve yankı probleminin giderilmesi de dahil olmak üzere iki yönlü gerçek zamanlı eller serbest ses sistemi için ses işleme yeteneklerini içeren,

4) Bir şifreleme işlevine ve yüksek ağ kullanılabilirliği özelliklerini içeren.

i) Kontrol paneli: Ürün çalışmasını kontrol etmek için dokunma veya başka yollarla kullanıcı etkileşimi ile sağlayabilen, ürüne entegre edilebilen veya yalnızca ürünle birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan ve pazarlanan, temel işlevi ürünün çalışmasıyla ilişkili görüntüleri göstermek olan elektronik ekranı,

j) Monitör: Bilgisayar monitörü, bilgisayar ekranı olarak da adlandırılan, kişinin yakından görmesi amacıyla masa benzeri bir zeminde kullanılan elektronik ekranı,

k) Projektör: Bir ışık kaynağını modüle etmek, ortaya çıkan görüntüyü harici bir yüzeye yansıtmak ve analog veya dijital video görüntü bilgilerini herhangi bir biçimde işlemek için kullanılan optik cihazı,

l) Sanal gerçeklik başlığı: Baş hareket izleme fonksiyonları ile her göz için stereoskopik görüntüleme yaparak kullanıcı için sürükleyici sanal gerçeklik sağlayan başa takılan gözlüğü,

m) Satış noktası: Elektronik ekranların sergilendiği veya satışa sunulduğu, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

n) Televizyon: Öncelikle görsel-işitsel sinyallerin alınması ve görüntülenmesi için tasarlanan, bir ekran ve bir veya daha fazla alıcıdan oluşan bir elektronik ekranı,

o) Tıbbi görüntüleme ekranı: 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği veya 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına giren tıbbi görüntüleme ekranını,

ö) Tümleşik: İşlevsel bir bileşen olarak başka bir ürünün bir parçası olan üründen bağımsız olarak çalıştırılamayan ve güç de dâhil olmak üzere işlevlerini sağlamak için ilgili ürüne bağlı olan elektronik ekranları,

p) Yayın görüntüleme cihazı: Yayıncılar ve video içerik oluşturma için video üretim evleri tarafından profesyonel kullanım için tasarlanan ve pazarlanan ve aşağıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olan elektronik ekranı;

1) Renk kalibrasyon işlevine sahip olan,

2) Dalga biçimli monitörü/vektör etki alanına sahip, KYM (kırmızı-yeşil-mavi) kesim noktası, mevcut piksel çözünürlüğünde video sinyal durumunu kontrol etme imkânı olan, geçmeli ve ekran işaretleyici; giriş sinyali analiz işlevi için giriş sinyali izleme ve hata algılama özelliği olan,

3) Ürünle tümleşik yapıda seri dijital ara yüz (SDI) veya video üzerinden internet protokolü (VoIP) olan,

4) Halka açık alanlarda kullanılması amaçlanmayan.

r) Yüksek ağ kullanılabilirliği (HiNA): Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT) (SGM:2021/13)’in 5 inci maddesinin (ıı) bendinde tanımlanan özelliği,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Elektronik ekran tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Her bir elektronik ekranın, Ek-III 'te belirtildiği şekilde basılmış olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanında veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Elektronik ekran satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar.

ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.

d) Belirli bir elektronik ekran modeli için herhangi bir görsel reklam, internette yayımlananlar da dahil olmak üzere, Ek-VII ve Ek-VIII uyarınca etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dâhil olmak üzere, belirli bir elektronik ekran modeline ilişkin, belirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve Ek-VII’ye uygun olarak etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir elektronik ekran modeli için Ek-III’te belirtilen ve bilgi içeren elektronik etiketi, satıcıya temin eder.

g) Her bir elektronik ekran modeli için Ek-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu satıcıya temin eder.

ğ) (a) bendine ilave olarak, etiketi ambalajın üzerine basar veya yapıştırır.

(2) Enerji verimlilik sınıfı, Ek-II’ye uygun olarak hesaplanan enerji verimliliği endeksine dayanır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Elektronik ekranların satıcısı, aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir elektronik ekranın tedarikçi tarafından cihazın önünde sergilenen veya üzerine asılan veya üzerine yerleştirilen veya üzerine takılan, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak belirli bir modelde açıkça görülebilmesi ve kesin olarak ilişkilendirilememesi amacıyla tedarik edilen etiketi bulundurmasını sağlar. Elektronik ekranın çalışır konumda bulunması koşuluyla, satış için müşterilere teşhir edilen ürünün, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendine uygun olarak, ekranda görüntülenen elektronik etiket, basılı etiketin yerini alabilir.

b) Bir elektronik ekran modelinin ünite kutusundan çıkarılmadan satış noktasında sergilenmesi durumunda, kutusuna basılmış veya kutunun üzerine yapıştırılmış etiketin görünür olmasını sağlar.

c) Mesafeli satış ve internet üzerinden satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olarak sunulmasını sağlar.

ç) Elektronik ekranın belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette yayımlananlar da dahil olmak üzere, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

d) Elektronik ekranın belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette de yer alanlar da dahil olmak üzere, her türlü teknik tanıtım materyalinde, Ek-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının, internet sitesi aracılığıyla elektronik ekranın doğrudan satışına izin vermesi durumunda, bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- IV'te belirtilen, bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak güvenilir doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, Ek-IX'da belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, SDR ve HDR için ayrı enerji sınıflandırmalarının olup olmadığı veya hala uygun olup olmadığı; Ek-IX’da belirtilen doğrulama toleransları; diğer elektronik ekranların kapsama dahil edilmesi gerekip gerekmediği; daha büyük ve daha küçük ürünler arasındaki sıkılık dengesinin uygunluğu; enerji tüketimi için uygun bildirim yöntemlerinin geliştirilmesinin mümkün olup olmadığı; döngüsel ekonomi yönlerini ele alma imkanı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız