25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR

MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2014/AB) (SGM:2021/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik şebekesine bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri, ankastre ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri, ankastre ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren çamaşır makineleri ile kurutmalı çamaşır makinelerine,

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla elektrik kaynağına bağlanabilen bataryayla çalışan ev tipi çamaşır makineleri ile ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine,

c) Anma kapasitesi 2 kilogramdan daha az ev tipi çamaşır makinesi ve anma kapasitesi 2 kilograma eşit veya daha az ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 508 inci maddelerine ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 1061/2010 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesi Hakkında 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2014 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü  ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli ve (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ankastre ev tipi çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve entegre bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, bu amaçla tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ev tipi çamaşır makinesini,

c) Ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, bu amaçla tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi beslemesini,

e) Ev tipi çamaşır makinesi: Ev tipi çamaşırları su ile kimyasal, mekanik ve termal yöntemleri kullanarak yıkayan ve durulayan, aynı zamanda santrifüjle kurutma işlevi de bulunan, 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından beyan edilen otomatik çamaşır makinesini,

f) Ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Otomatik çamaşır makinesinin işlevlerine ilave olarak aynı tamburda tekstil ürünlerini ısıtarak ve döndürerek kurutma işlevine sahip, imalatçı tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik  (2014/35/AB) veya Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından beyan edilen ev tipi çamaşır makinesini,

g) Çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı kasada, birden fazla tambur ile donatılan ev tipi çamaşır makinesini,

ğ) Çoklu tambura sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı kasada, birden fazla tambur ile donatılan ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini,

h) Otomatik çamaşır makinesi: Program süresince herhangi bir aşamada kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın yüke yönelik işlemleri tamamen kendisi gerçekleştiren çamaşır makinesini,

ı) Satış noktası: Ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin veya her ikisinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi tedarikçilerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Her bir ev tipi çamaşır makinesi ile her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi için Ek-III’te belirtildiği şekilde; çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi ile çoklu tambura sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi için ise Ek-X’da belirtildiği şekilde, basılmış olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanından veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar. 

ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.

d) Belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için herhangi bir görsel reklam, Ek-VII ve Ek-VIII uyarınca etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dâhil olmak üzere, belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeline ilişkin, belirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve Ek-VII’ye uygun olarak etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için Ek-III’te belirtilen ve bilgi içeren elektronik etiketi satıcılara temin eder.

g) Her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için Ek-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu satıcıya temin eder.

(2) Tedarikçi, Ek-II’de tanımlanan enerji verimlilik sınıfı ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfını, Ek-IV’e uygun olarak hesaplar.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi satıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere, satış noktasındaki her bir ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin tedarikçisi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca temin edilen etiketi ankastre modelleri için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer modeller için ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurmasını sağlar.

b) Mesafeli satış ve internet üzerinden satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olacak şekilde temin eder.

c) Ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette de yer alan her türlü teknik tanıtım materyalinde Ek VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta bulunulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısı, internet sitesi aracılığıyla ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin doğrudan satışına izin vermesi durumunda bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-IV’te belirtilen, bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin Ek-IX’unda belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin işlevsel ve çevresel performansı ve enerji tüketimi ile ilgili gelişme potansiyeli, daha fazla enerji ve kaynak verimli cihazların satın alımında ve daha fazla enerji ve kaynak verimli programların kullanımında son kullanıcının davranışında değişiklik yapan mevcut önlemlerin etkinliği ve döngüsel ekonomi hedeflerini konu alan hususlarda çalışmalar yapmak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6) ve 20/8/2002 tarihli ve 24852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM:2002/06) (96/60/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız