25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR

MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ile elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin ve ankastre ev tipi çamaşır makineleri ile ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri, ankastre ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren çamaşır makineleri ile kurutmalı çamaşır makinelerine,

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla bataryaya bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine,

uygulanmaz.

(3) Ek-II’de yer alan 1 ila 6 ncı maddelerde, anılan ekin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (i) ve (vii) alt bentlerinde belirtilen gereklilikler, anma kapasitesi 2 kilogramdan daha az ev tipi çamaşır makinesi ve anma kapasitesi 2 kilogramdan daha az ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerine uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 508 inci maddelerine ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tüzüğü uyarınca yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen, (AT) 2008/1275 sayılı Tüzüğü tadil eden ve (AB) 1015/2010 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2023 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ankastre ev tipi çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış ev tipi çamaşır makinesini,

c) Ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı kasada, birden fazla tambur ile donatılan ev tipi çamaşır makinesini,

e) Çoklu tambura sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Ayrı ünitelerde veya aynı kasada, birden fazla tambur ile donatılan ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini,

f) Eco 40-60 (Eko 40-60): İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından, normal olarak 40°C veya 60°C'de ve enerji verimliliği, yıkama verimliliği, durulama verimliliği, program süresi ve su tüketimi gereklilikleri ile ilgili aynı yıkama çevriminde yıkanabildiği belirtilen kirli pamuklu çamaşırların, temizlenebildiği beyan edilen programın adını,

g) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi beslemesini,

ğ) Eşdeğer model: Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model olarak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

h) Ev tipi çamaşır makinesi: Ev tipi çamaşırları su ile kimyasal, mekanik ve termal yöntemleri kullanarak yıkayan ve durulayan, aynı zamanda santrifüjle kurutma işlevi de bulunan, 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından beyan edilen otomatik çamaşır makinesini,

ı) Ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi: Otomatik çamaşır makinesinin işlevlerine ilave olarak aynı tamburda tekstil ürünlerini ısıtarak ve döndürerek kurutma işlevine sahip, imalatçı tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu uygunluk beyanında imalatçı tarafından beyan edilen ev tipi çamaşır makinesini,

i) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, aynı ticari marka veya aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci adına sahip diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik kodu,

j) Otomatik çamaşır makinesi: Program süresince herhangi bir aşamada kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın yüke yönelik işlemlerini tamamen kendisi gerçekleştiren çamaşır makinesini,

k) Program: Belirli tekstil ürünlerini yıkamak, kurutmak veya devamlı olarak yıkamak ve kurutmaya uygun olarak imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından beyan edilen ve önceden tanımlanan bir dizi işlemi,

l) Ürün veri tabanı: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, erişilebilirlik ve güvenlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketici odaklı kamu bölümünü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri topluluğunu,

m) Yıkama çevrimi: Yıkama, durulama ve sıkma dahil olmak üzere bir dizi farklı süreçten oluşan, seçilen bir program tarafından tanımlanan tam bir yıkama sürecini,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 6 – (1) Ek-II ve Ek-VI’da belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, anılan eklerde belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.

Uygunluk değerlendirme

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, anılan Yönetmeliğin Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya Ek-V'inde belirtilen yönetim sistemine göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerlerini ve Ek-III’üne uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler belirtilen yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir. Teknik dosya, sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden ya da aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla alınan, model tanımlayıcıların da dahil olduğu tüm eşdeğer modellerin bir listesini içerir.

(4) Teknik dosyada yer alan bilgiler, Ev Tipi Çamaşır Yıkama Makineleri ile Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’in Ek-VI'sında belirtilen hususlarda ve belirtilen sırada bilgileri içerir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan üçüncü fıkranın (f) bendi hükümlerine uymak kaydıyla, Ev Tipi Çamaşır Yıkama Makineleri ile Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’de belirtilen aynı bilgiyi içeren ürün veri tabanına yüklenen teknik dosyaya başvurabilirler.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

(2) Nihai kullanıcının açık onayı dışında, yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden sonra, ürünün enerji tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, uygunluk beyanında özgün olarak kullanılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden önceki durumdan daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin reddedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Bir yazılım güncellemesi, ürünün performansını, uygunluk beyanı için geçerli olan çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun olmayacak şekilde değiştirme etkisine sahip olamaz.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V'te belirtilmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak ev tipi çamaşır makineleri ile ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin, diğer ölçütlerin yanı sıra kurutma performansının da yer aldığı, enerji tüketimine ilişkin işlevsel ve çevresel performansıyla ilgili gelişme potansiyeli; doğrulama toleranslarının seviyeleri, son kullanıcı davranışları ve ürünlerin piyasaya nüfuz etme oranlarının değerlendirilmesi, mevcut gerekliliklerin kaynak verimliliğine etkisi ve ilave yedek parçaların kapsama alınıp alınmayacağı da dâhil olmak üzere döngüsel ekonominin amaçlarına uygun olarak ürünler için ek kaynak verimliliği, deterjan ve diğer katkı maddelerinin otomatik dozajı ile ilgili ve filtreler gibi su çıkışındaki mikroplastiklerin azaltılması için yeni gereksinimlerin uygulanabilirliği ve uygunluğu hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2011/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dört aylık süreden önce, aynı modele veya eş değer modellere ait hiçbir biriminin piyasaya arz edilmemiş olması koşuluyla, yürürlük tarihi ile bu tarihten dört ay öncesine kadar olan süre içerisinde, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen modellere ait birimler, 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2011/18) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız