25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2017/AB) (SGM:2021/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, ankastre ev tipi bulaşık makineleri ve batarya ile çalışabilenler de dahil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makinelerinin etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ankastre ev tipi bulaşık makinelerini ve batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:

a) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren bulaşık makineleri.

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla bataryaya bağlı ev tipi bulaşık makineleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddeleri ile 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 1059/2010 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü Yürürlükten Kaldıran Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesi Hakkında 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2017 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ankastre bulaşık makinesi: Dolap içine monte edilen veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılan, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenen ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılan, özel olarak tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış olan ev tipi bulaşık makinesini,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi beslemesini,

d) Ev tipi bulaşık makinesi: Servis takımlarını yıkayan ve durulayan, imalatçı tarafından uygunluk beyanında 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu beyan edilen makineyi,

e) Satış noktası: Ev tipi bulaşık makinesinin sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar EK-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Ev tipi bulaşık makinesi tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Her bir ev tipi bulaşık makinesinin EK-III’te belirtildiği şekilde basılmış olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) EK-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanında veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar.

ç) EK-VI hükümleri doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.

d) Belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modeli için herhangi bir görsel reklamın, EK-VII ve EK-VIII’e uygun olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Elektronik ortam dahil olmak üzere, belirli bir ev tipi bulaşık makinesi modeline ilişkin, belirli teknik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin, ilgili modelin enerji verimlilik sınıfını ve EK-VII’ye uygun olarak etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir ev tipi bulaşık makinesi için, EK-III’te belirtilen şekilde düzenlenen ve bilgi içeren elektronik etiketi, satıcılara temin eder.

g) Her bir ev tipi bulaşık makinesi için EK-V’te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu, satıcılara temin eder.

(2) Tedarikçi, EK-II’de tanımlanan enerji verimlilik sınıfını ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfını, EK-IV’e uygun olarak hesaplar.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Ev tipi bulaşık makinesi satıcısı aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir ev tipi bulaşık makinesi tedarikçi tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak temin edilen etiketi, ankastre ev tipi bulaşık makineleri için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer ev tipi bulaşık makineleri için bulaşık makinesinin ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurmasını sağlar.

b) Mesafeli satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu EK-VII ve EK-VIII’e uygun olacak şekilde temin eder.

c) Ev tipi bulaşık makinesinin belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamında, EK-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Ev tipi bulaşık makinesinin belirli bir modeli ile ilgili ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette yer alanlarda dâhil olmak üzere her türlü teknik tanıtım materyalinin, EK-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralıklarını içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta bulunulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısının internet sitesi aracılığıyla ev tipi bulaşık makinelerinin doğrudan satışına izin vermesi durumunda, aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcısı, EK-VIII’de yer alan hükümlere uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun, görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, EK- IV’te belirtilen, gelişmiş en son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, bu Tebliğin EK-IX’unda belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından ev tipi bulaşık makinelerinin işlevsel ve çevresel performansı ve enerji tüketimi ile ilgili gelişme potansiyeli daha fazla enerji ve kaynak verimli cihazların satın alımında ve daha fazla enerji ve kaynak verimli programların kullanımında son kullanıcının davranışında değişiklik yapan mevcut önlemlerin etkinliği ve döngüsel ekonomi hedeflerini konu alan hususlarda çalışmalar yapmak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız