25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK CİHAZLARIN HAZIRDA

BEKLEME, KAPALI VE AĞ BAĞLANTILI HAZIRDA BEKLEME

KONUMLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ İLE İLGİLİ

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (2008/1275/AT)

(SGM:2021/13)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-I’de yer alan ev ve büro tipi elektrik-elektronik cihazları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, amacına uygun şekilde çalışmak için düşük gerilimli harici güç kaynağı ile piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrik-elektronik cihazlara uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2009/125/AT sayılı Tüzüğü uyarınca yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen 17/12/2008 tarihli ve (AT) 2008/1275 sayılı Tüzüğü ile bu tüzükte değişiklik yapan (AT) 2009/278, (AT) 2009/642, (AB) 2013/617, (AB) 2013/801, (AB) 2016/2282, (AB) 2019/2021, (AB) 2019/2022, (AB) 2019/2023 sayılı Tüzükleri  esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) içeren, bağlantıların topolojisine sahip bir iletişim altyapısı olan mimariyi,

c) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış adresine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağ bağlantılı cihazı,

ç) Ağ bağlantılı cihaz: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan cihazı,

d) Ağ bağlantılı hazırda bekleme: Cihazın bir ağ bağlantısı üzerinden uzaktan harekete geçirilen tetikleyici vasıtasıyla bir işlevi devam ettirebildiği bir durumu,

e) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla cihaza yerleştirilen ağ bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,

f) Ağ kullanılabilirliği: Bir ağ kapısı üzerinden uzaktan gönderilen uyarının algılanması sonrası işlevlerinin etkinleştirilmesi için kullanılan cihaz özelliğini,

g) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ğ) Bardak ön ısıtması: Kahve makinesinde saklanan bardakların ısıtılması işlevini,

h) Baskı cihazı: Elektronik verileri kâğıt çıktılarına aktaran ve ilave işlevleri de olabilen ve çok işlevli cihaz veya çok işlevli ürün olarak da pazarlanabilen cihazı,

ı) Bilgisayar sunucusu: Masaüstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, masaüstü ince alıcılar, internet protokollü (IP) telefonlar veya diğer bilgisayar sunucuları gibi alıcı cihazlar için hizmet sağlayan ve ağ bağlantılı kaynakları yöneten; genel olarak veri merkezleri ve ofis/şirket ortamlarında kullanılmak üzere piyasaya arz edilen; aslen klavye veya fare gibi doğrudan kullanıcı tarafından kullanılan donanımlar ile değil, ağ bağlantıları aracılığıyla ulaşılan; işletim sistemlerini (OS) ve/veya misafir sistem ara katmanlarını (hypervisor) desteklemek için ve kullanıcının yüklediği şirket uygulamalarına yönelik olarak tasarlanan, hata düzeltici kodu (ECC) ve/veya ara belleği (hem tamponlu ikili çevrim içi bellek modülleri (DIMM'ler) hem de tamponlu kart üstü (BOB) konfigürasyonlar dahil) destekleyen, bir veya daha fazla AC-DC güç kaynağı ile birlikte piyasaya arz edilen, tüm işlemcilerinin, paylaşılan sistem hafızasına erişiminin olması ve tek bir işletim sistemi veya misafir sistem ara katmanları (hypervisor) tarafından bağımsızca görülebilen ürünü,

i) Bilgi teknolojisi cihazı: Verinin ve telekomünikasyon iletinin giriş, gösterim, depolama, erişim, iletim, işleme, anahtarlama veya kontrol gibi temel işlevlerinden birine veya bu işlevlerin kombinasyonuna sahip olan ve bilgi transferini yapan bir veya birden fazla çıkış ile donatılabilen herhangi bir cihazı,

j) Bilgi veya durum göstergesi: Saatler de dahil olmak üzere, bir ekranda bilgi sağlayan veya cihazın durumunu belirten sürekli bir işlevi,

k) Büyük boyutlu baskı cihazı: En az 406 mm genişliğindeki sürekli-form ortamıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış cihaz da dahil olmak üzere A2 veya daha geniş ortama baskı yapmak amacıyla tasarlanmış baskı cihazını,

l) Dağıtıcı: Birden fazla kapısı bulunan ve Yerel Ağ Bağlantısının (LAN) parçalarını birbirine bağlamak için kullanılan cihazı,

m) Damlama filtreli ev tipi kahve makinesi: Kahveyi sızma yoluyla süzen ev tipi kahve makinesini,

n) Demleme çevrimi: Kahve demlemek için tamamlanması gereken süreci,

o) Düşük gerilimli harici güç kaynağı: İsim levhasında, 6 V’den daha düşük bir isim çıkış gerilimine ve 550 mA’ya eşit veya daha büyük bir çıkış akımına sahip harici bir güç kaynağını,

ö) Ev tipi kahve makinesi: Kahve yapmak amaçlı ticari olmayan cihazı,

p) Ev ve büro tipi elektrik elektronik cihaz: Ev dışı veya büro dışı amaçlı kullanım için piyasaya arz edilse dahi, tek bir işlevsel ünite olarak satışa sunulan ve son kullanıcıya yönelik olan, Ek-I’deki enerji kullanan ürün listesinde yer alan, tasarlandığı şekilde çalışması için enerji girişi elektrik güç kaynağına bağlı olan ve 250V veya altında bir anma gerilimle kullanılacak şekilde tasarlanmış enerji kullanan cihazı,

r) Etkin konum: Cihazın elektrik güç kaynağına bağlı olduğu ve cihazın amaçladığı hizmeti sağlayan temel işlevlerinden en az birinin devrede olduğu durumu,

s) Fiziksel ağ kapısı: İki veya daha fazla ağ teknolojisine sahip olabilen bir ağ kapısının fiziksel (donanım) ortamını,

ş) Hazırda bekleme konumu: Ürünün belirsiz bir süreyle tasarlandığı şekilde çalışması ve sadece yeniden etkinleştirme veya yeniden etkinleştirme ile sadece devreye alınan yeniden etkinleştirmenin göstergesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevlerini yerine getirmesi için elektrik güç kaynağının enerji girişine dayanan durumunu,

t) Isıtıcı kısım: Kahve makinesinin, suyu ısıtmak amacıyla elektriği ısıya çeviren parçasını,

u) İç mekân: Radyo ve televizyon alıcılarının kullanımının söz konusu alıcıya 10 m mesafe içerisinde olmasının beklenilebildiği ortamı,

ü) İş istasyonu: Özellikle grafik işlemlerde kullanılan bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, diğer bilgisayar yoğun işlerinin yanı sıra finansal ve bilimsel uygulamalar yapılan, en az 15000 saatlik arızalar arasında ortalama bir süreye (MTBF), hata düzeltme koduna (ECC) ve/veya arabellekli hafızaya sahip olan aşağıda belirtilen beş özelliğin üçünü karşılayan cihazı;

1) İleri teknoloji grafikler için ilave güç desteği (yani çevresel bileşen ara bağlantı (PCI) -E 6-pin 12 V ek güç beslemesi),

2) Grafik yuvalarına ve/veya PCI-X desteğine ek olarak, ana kart üzerinde × 4 PCI-E'den daha büyük bir kablolama,

3) Tek tip hafıza erişimi (UMA) grafiklerini desteklememe,

4) Beş veya daha fazla PCI, PCI-E veya PCI-X yuvası,

5) İki veya daha fazla CPU için çoklu işlemci desteği (tek çok çekirdekli CPU desteği ile karşılanmayan fiziksel olarak ayrı CPU paketlerini/soketlerini desteklemelidir).

v) Kablosuz ağa bağlantı noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi) bağlantısı sağlamak olan cihazı,

y) Kireç çözme: Kahve makinesinin iç bölümünde oluşan kireci tamamen ya da kısmen temizleme işlemini,

z) Kapalı konum: Cihazın elektrik güç kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durum ile sadece kapalı konumun gösterildiği ve 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine göre sadece elektromanyetik uyumluluk sağladığı işlevleri içeren durumu,

aa) Kendini temizleme: Kahve makinesinin iç bölümünü temizlemek üzere gerçekleştirilen basit bir durulamadan veya belirli katkı maddeleri kullanarak yıkamaktan oluşan işlemi,

bb) Küçük boyutlu sunucu: Genel olarak masaüstü formunda masaüstü bilgisayar bileşenlerini kullanan, fakat temelde diğer bilgisayarlar için depolama ana sistemi olarak kullanılmak ve ağ altyapısı hizmetlerini sunmak ve veri/medya ana sistemi olmak gibi işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanan, veri işlemenin, depolamanın, ağ arayüzünün tek bir kutuda yer aldığı kaide, kule formunda veya masaüstü bilgisayarlara benzer diğer formlarda,  günde 24 saat ve haftada 7 gün işlevini yerine getiren, temel olarak, ağ bağlantılı alıcı birimler aracılığıyla aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet edecek şekilde çalışmak üzere tasarlanan ve bir işletim sistemi ile birlikte piyasaya arz edildiğinde, işletim sisteminin merkez sunucu veya alt uç uygulamaları için tasarlanan, G1 dışındaki herhangi bir sınıflamaya uyan ayrık bir grafik kartı (dGfx) ile piyasaya arz edilmeyen bilgisayar çeşidini,

cc) Mantıksal ağ kapısı: Fiziksel bir ağ kapısı üzerinden işleyen ağ teknolojisini,

çç) Masaüstü küçük istemci: Ana işlevini yerine getirmek amacıyla uzak bilgi işlem kaynakları (bilgisayar sunucusu, uzak iş istasyonları vb.) ile bağlantıya dayanan ve ürüne tümleşik bir döngüsel depolama ortamı bulunmayan, ana birimi taşınabilir olmayan kalıcı bir yerde (masa üstü vb.) kullanılmak üzere tasarlanan bilgiyi harici veya ürünle birlikte bulunduğu dâhili bir ekranla verebilen bilgisayarı,

dd) Modem: Temel işlevi dijital olarak konumlanmış analog sinyalleri kablolu bir ağ üzerinden iletmek ve almak olan cihazı,

ee) Taşınabilir iş istasyonu: Oyun oynama hariç, diğer bilgisayar ağırlıklı işlerin yanı sıra aslen grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan ve özellikle taşınabilir şekilde ve bir AC güç kaynağına doğrudan bağlantılı veya bağlantısız olarak uzatılmış sürelerde çalışmak üzere tasarlanan, tümleşik ekran kullanan gösterim yapabilen, tümleşik pil veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışabilen, büyük çoğunluğu bir dış güç kaynağını kullanan ve tümleşik klavyesi ve işaretleme cihazı olan ve en az 13 000 saatlik arızalar arasında ortalama bir süreye (MTBF), G3 (FB Veri Genişliği ile > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflaması bulunan en azından bir ayrık grafik kartına (dGfx) sahip olma, üç veya daha fazla ilave iç depolama cihazının dahili ve en az 32 GB’lik sistem hafızasını destekleme özelliklerine sahip yüksek performanslı ve tek kullanıcılı bilgisayarı,

ff) Uzaktan harekete geçiren tetikleyici: Bir ağ aracılığıyla cihazın dışından gelen sinyali,

gg) Uzaktan hazır bulunma sistemi: Bir kullanıcı arayüzü, yüksek çözünürlüklü kamerası, gösterim ve ses sistemi ile görüntü ve ses kodlamak ve kodu çözmek için işleme kapasitesi bulunan ve tüm özelliklerin birlikte çalışması için yüksek çözünürlükte görüntülü konferans için oluşturulan özel sistemi,

ğğ) Yeniden etkinleştirme işlevi: Çalışır konumunun da dahil olduğu, başka bir konuma geçiş için, bir uzaktan kumanda anahtarı, bir uzaktan kumanda birimi, bir dahili sensör, bir zamanlayıcı aracılığıyla sağlanan ilave işlevleri,

hh) Yönlendirici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu tespit etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren ağ cihazını,

ıı) Yüksek ağ geçerliliğine sahip ağ bağlantılı cihaz: HiNA olarak da tanımlanan temel işlev(ler) olarak sadece yönlendirici, ağ değişimi, kablosuz ağa giriş noktası, merkez, modem, VoIP telefon, görüntülü telefon işlevlerinden bir veya daha fazlasına sahip olan cihazı,

ii) Yüksek ağ geçerliliği işlevine sahip ağ bağlantılı cihaz: HiNA işlevli cihaz olarak da tanımlanan yönlendirici, ağ anahtarı, kablosuz ağa giriş noktası veya bunların kombinasyonuna sahip olan, fakat HiNA olmayan cihazı,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 6 – (1) Hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarına dair elektrik güç tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de belirtilen hususlar dâhilinde uygulanır.

Uygunluk değerlendirme

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, aynı Yönetmeliğin Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V'inde belirtilen yönetim sistemidir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimini Ek-III’te belirtilen doğrulama yöntemine göre yürütür.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 9 – (1) En iyi performansa sahip ürünler ve halen piyasadaki teknoloji için kullanılacak gösterge niteliğindeki ölçütler Ek- IV’te belirtilmiştir.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından, çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme, Kapalı ve Ağa Bağlı Hazır Bekleme Modlarında Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2011/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız