25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DOĞRUDAN SATIŞ İŞLEVLİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, gıda ürünleri dışındaki ürünlerin soğutulması için satılan cihazlar da dâhil olmak üzere, doğrudan satış işlevli elektrik kaynağına bağlı olarak çalışan soğutma cihazlarının etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, doğrudan satış işlevli soğutma cihazlarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki cihazlara uygulanmaz:

a)  Sadece elektrik dışındaki enerji kaynakları ile çalışan doğrudan satış işlevli soğutma cihazları.

b) Buhar sıkıştırma soğutma çevrimini kullanmayan doğrudan satış işlevli soğutma cihazları.

c) İşlevini yerine getirmesi için erişilir dolabın bağlanması gereken yoğuşturma ünitesi, kompresörler veya su yoğuşturma ünitesi gibi mesafeli bileşenler.

ç)  Gıda işlemeli doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.

d) İlaçların veya bilimsel numunelerin saklanması için özel olarak test edilmiş ve onaylanmış doğrudan satış işlevli soğutma cihazları.

e) Canlı balıkların ve kabuklu deniz hayvanlarının satışı ve sergilenmesi, soğutulmuş akvaryumlar ve su depoları gibi canlı gıda maddelerinin satışı ve gösterimi için kullanılan doğrudan satış işlevli soğutma cihazları.

f) Saladetleri.

g) Çil işlemi sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanan üstten erişilir depolama entegreli yatay servis tezgâhı.

ğ) Soğutma için bütünleşik bir sisteme sahip olmayan ve harici bir hava soğutucu ünitesi tarafından üretilen soğutulmuş havayı kanal üzerinden gönderen, Ek-IV’ün Tablo 4’ünde tanımlanan erişilir (mesafeli) dolapların veya kategori 6 soğutmalı otomatların dâhil olmadığı doğrudan satış işlevli soğutma cihazı.

h) Kavisli, karosel ve köşe dolapları.

ı) Dondurma işlemi sıcaklığında çalışmak üzere tasarımlanan otomatlar.

i) Balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâh.

j) 5/9/2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)’de tanımlandığı şekilde, endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinleri, hızlı soğutma kabinleri, yoğuşturma üniteleri ve proses çilleri.

k) Şarap saklama cihazları ve minibarlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesi Bakımından (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Tamamlayan 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2018 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Alt bölme: Bulunduğu bölmeden farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir bölmedeki kapalı bir alanı,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Balıklar için üstten erişilir buzlu tezgâh: Üstünde teşhir edilen taze balık sıcaklığını korumak için kullanılan pullanmış buz yatağı olması vasıflandırılan ve aynı zamanda takılı tahliye hattı çıkışına sahip olan,  özellikle taze balık teşhiri için tasarlanan ve pazarlanan yatay destekli servis amaçlı dolabı,

d) Bölme: Bir veya daha fazla dış kapıdan doğrudan erişilebilen ve alt bölmelere bölünebilen, bulunduğu soğutma cihazının içinde, bir ayırıcı, konteyner veya benzer bir yapı ile diğer bölmelerden ayrılmış, doğrudan bir veya daha fazla dış kapı aracılığıyla ulaşılabilen, bu Tebliğin amacına uygun olarak aksi belirtilmedikçe bölmeleri ve alt bölmeleri de içeren soğutma cihazı içindeki kapalı bir alanı,

e) Brüt hacim: Bölmenin iç tarafının astarları içerisindeki, iç bağlantı parçaları olmadan, kapısı veya kapağı kapalı şekilde desimetre küp (dm3) veya litre (L) cinsinden ifade edilen hacmi,

 f) Çil işlemi sıcaklığı: Enerji tasarrufu için enerji yönetim sistemleri ile donatılmış cihazlar için -3,5 santigrat derece (°C) ve 15 santigrat derece (°C) arasındaki ve enerji tasarrufu için enerji yönetim sistemleri ile donatılmamış cihazlar için ise -3,5 santigrat derece (°C) ve 10 santigrat derece (°C) arasındaki sıcaklığı,

g) Dış kapı: Yükün, iç ortamdan dış ortama çıkarılmasına veya dış ortamdan iç ortama yerleştirilmesine asgari olarak izin veren açılır kapanır özellikli doğrudan satış işlevli soğutma cihazının parçasını,

ğ) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Bir veya daha fazla enerji tüketen araçlar vasıtasıyla, doğal veya zorlanmış konveksiyon yoluyla soğutma işlemi belirli sıcaklılarda kontrol edilen ve servis yardımı olan veya olmayan, müşterilere ortam sıcaklığının altında belirtilen sıcaklıklarda, gıda malzemesi veya diğer öğelerin saklayan, doğrudan açık taraflardan veya bir veya daha fazla kapı veya çekmece veya her ikisi aracılığıyla erişilebilen, minibarlar ve şarap depolama cihazları hariç olmak üzere, müşteriler tarafından erişilemeyen gıda malzemesinin veya diğer öğelerin saklanması için kullanılan alanlara sahip olan doğrudan satış işlevli soğutma cihazlarının da dahil olduğu, ürün sergileme ve satış işlevleri için kullanılan, bir veya birden fazla bölmeli yalıtımlı dolabı,

h) Dondurma işlemi sıcaklığı: -12 santigrat derece (°C) altındaki sıcaklığı,

ı) Enerji verimliliği endeksi (EEI): Ek-IV’ün 3 üncü maddesine uygun olarak hesaplanan, yüzde olarak ifade edilen, bir soğutma cihazının göreceli enerji verimliliği için hesaplanan endeks değerini,

i) Erişilir (mesafeli) dolap: Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı olarak işlev görmek için, dolabın ayrılmaz parçası olmayan mesafeli bileşenlerine (yoğuşmalı ünite ve/veya kompresör ve/veya su yoğuşmalı ünite) ek olarak bağlanması gereken fabrika yapımı bir bileşen montajından oluşan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

j) Gıda maddesi: Belirli sıcaklıkta soğutma gerektiren, öncelikli tüketim amaçlı olan gıdayı, malzemeyi, şarap dâhil içeceği ve diğer öğeleri,

k) Gıda işlemeli doğrudan satış işlevli soğutma cihazı: Dondurma yapma veya mikrodalga donanımlı soğutmalı otomatlar veya buz yapma gibi gıda işlemlerini yürütmek için özel olarak test edilmiş ve onaylanmış, ancak cihazın toplam net hacminin %20'sinden daha azına eşdeğer gıda işleme süreçlerini yürütmek için özel olarak tasarlanmış bir bölme ile donatılmış olan cihazları kapsamayan, doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

l) İşlem sıcaklığı: Test sırasında bir bölmenin içindeki referans sıcaklığı,

m) Kavisli, karosel ve köşe dolabı: İki doğrusal arasında geometrik süreklilik elde etmek için birbirlerine açılı ve/veya eğri oluşturan dolaplara sahip olan, sadece doldurma şeklinden oluşan (kama şeklinde veya benzeri), tanınabilir bir uzunlamasına ekseni veya uzunluğu olmayan, dolabının iki ucu arası 30° ile 90° bir açıda eğimli olan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

n) Minibar: Öncelikli olarak, otel odalarında ve benzeri tesislerde gıda maddelerinin saklanması ve satışı için toplam azami 60 litre hacme sahip soğutma cihazını,

o) Net hacim: Bölmelerin ve gıda malzemeleri veya diğer öğelerin teşhiri veya saklanması için kullanılmayan alanların hacimleri düşüldükten sonra, desimetre küp (dm3) veya litre olarak ifade edilen herhangi bir bölmenin brüt hacimden kalan kısmını,

ö) Özel olarak test edilen ve onaylanan: Aşağıda belirtilen gerekliliklerin tümüne uyumlu olan ürünü;

1) Belirtilen AB mevzuatına veya ilgili eylemlere, ilgili ulusal mevzuata ve/veya ilgili Avrupa veya uluslararası standartlara göre söz konusu çalışma koşulu veya uygulaması için özel olarak tasarlanır ve test edilir,

2) Belirtilen çalışma koşulu veya uygulaması için özel olarak onaylanan ürüne, sertifika, tip onay işareti veya test raporu şeklinde teknik dosyaya dâhil edilecek kanıtlar eşlik eder,

3) En azından teknik dosya, ürün için sağlanan bilgi ve herhangi bir reklam veya pazarlama materyali ile kanıtlandığı şekilde söz konusu çalışma koşulu veya uygulaması için özel olarak piyasaya arz edilir.

p)  Saladet: Üst yüzeyinde, pizza sosları veya salata ürünleri gibi gıda maddelerinin kolay erişilebilmesi için geçici saklama kutularının takılabileceği kesikli bölümlere, dikey düzlemde ön cephesinde bir veya daha fazla kapak veya çekmeceye sahip olan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

r) Satış noktası: Cihazın sergilendiği, satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

s) Soğutmalı otomat: Soğutulmuş gıda maddelerini ve diğer öğeleri, görevli bir kişinin yerinde müdahalesi olmadan, dağıtmak için tüketicinin ödemelerini veya jetonlarını kabul etmek üzere tasarlanan doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

ş) Şarap saklama cihazı: Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de tanımlandığı şekilde, titreşim önleyici önlemleri ile donatılmış, saklama koşulları ve hedef sıcaklığı için bölmesinde hassas sıcaklık kontrollü şarap saklama bölmesinin sadece tek bir çeşidine sahip olan soğutma cihazını,

t) Üstten erişilir depolama entegreli yatay servis tezgâhı: Her metre (m) uzunlukta en az 100 litre (L) olan buzdolabında depolama normalde servis tezgâhı tabanına yerleştirilen servise yardımcı yatay dolabı,

u) Yatay dolap: Yatay olarak teşhir eden, üstünde açılan ve yukarıdan erişilebilen doğrudan satış işlevli soğutma cihazını,

ü) Yoğuşturma ünitesi: Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)’de tanımlandığı şekilde, bir buharlaştırıcı ve bir genleşme cihazına bağlandığında buhar sıkıştırma çevriminden faydalanarak, soğutma cihazı veya sistemi içerisindeki sıcaklığı düşürebilen ve sıcaklığı düşük veya orta seviyede sürekli olarak tutabilen, elektrikle tahrik edilen en az bir kompresör ve bir yoğuşturucuya sahip olan ürünü,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazını Ek- III’te belirtildiği şekilde basılmış olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

b) Ek V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanında veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

c) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı satıcısı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlar. 

ç) Ek-VI doğrultusunda, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.

d) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeli için herhangi bir görsel reklam, Ek-VII’ye uyumlu olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

e) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeline ilişkin herhangi bir teknik tanıtım materyalinin veya diğer tanıtım materyallerinin, internet ortamında bulunan veya diğer teknik tanıtım materyalleri dâhil olmak üzere Ek-VII ve Ek-VIII’e uygun olarak bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

f) Her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazı modeli için Ek-III’te belirtildiği şekilde bilgiyi içeren ve belirli formatta olan elektronik etiketi, satıcılara hazır bulundurur.

g) Her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazı modeli için Ek- V’te belirtildiği şekilde elektronik ürün bilgi formunu satıcılara hazır bulundurur.

(2) Enerji verimliliği sınıfı, Ek-II’ye uygun olarak hesaplanan enerji verimliliği endeksine dayanır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazı satıcısı aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir doğrudan satış işlevli soğutma cihazın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tedarikçi tarafından temin edilen etiketi, ankastre cihazlar için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer modeller için doğrudan satış işlevli soğutma cihazları için cihazın ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurmasını sağlar.

b) Mesafeli satış ve internet üzerinden satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun şekilde temin eder.

c) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, Ek-VII’ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

ç) Doğrudan satış işlevli soğutma cihazının belirli bir modeline ilişkin bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinin veya diğer tanıtım materyallerinin, internet ortamında bulunan teknik tanıtım materyalleri veya diğer tanıtım materyalleri dâhil olmak üzere, etiket üzerinde Ek-VII’ye ve Ek-VIII’e uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı içermesini sağlar.

Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta bulunulan aracı hizmet sağlayıcısının, internet sitesi aracılığıyla doğrudan satış işlevli soğutma cihazının doğrudan satışına izin vermesi durumunda, hizmet sağlayıcısı Ek-VIII hükümlerine uygun olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü bildirir.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- IV’te belirtilen, bilinen son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, Ek-IX' da belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.

Danışma kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan doğrudan satış işlevli soğutma cihazının, enerji verimliliği sınıflarını, döngüsel ekonomi hedeflerini, bütünleşik ve erişilir (mesafeli) dolaplar arasındaki farkı göz önünde bulundurarak, ürünlerin sınıflandırmasının düzenlenmesi hususlarında çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin Ek-V’inde yer alan Tablo 10’un 5 inci maddesinde belirtilen ışık kaynağı parametre değerleri için enerji verimliliği sınıfını sağlama yükümlülüğü 1/3/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız