25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(2019/2022/AB) (SGM:2021/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dahil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makineleri ve ankastre ev tipi bulaşık makinelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makineleri ve ankastre ev tipi bulaşık makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:

a)  3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamına giren bulaşık makineleri.

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü aracılığıyla bataryaya bağlı ev tipi bulaşık makineleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AT) 2009/125 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tüzüğü uyarınca yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen, (AT) 2008/1275 sayılı Tüzüğü tadil eden ve (AB) 1016/2010 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2022 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ankastre bulaşık makinesi: Dolap içine monte edilmek veya üstü, altı ve etrafı panellerle kapatılmak üzere, dolap veya panellerin yanlarına, üstlerine veya zeminlerine güvenli bir şekilde sabitlenmek üzere ve tümleşik bir şekilde fabrika çıkışlı bir yüz ile veya özel bir ön panel ile donatılmak üzere özel olarak tasarlanan, test edilen ve pazarlanan ev tipi bulaşık makinesini,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Eco (Eko): İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından, normal kirli sofra takımlarını temizlemeye uygun olduğu beyan edilen, temizleme ve kurutma performansı ile ilgili  enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ile ilgili olan bir ev tipi bulaşık makinesi programının adını,

d) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi beslemesini,

e) Eş değer model: Bir modelin etiketinde ve ürün bilgi formunda sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model olarak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

f) Ev tipi bulaşık makinesi: Servis takımlarını yıkayan ve durulayan, imalatçı tarafından uygunluk beyanında 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’ne uygun olduğu beyan edilen makineyi,

g) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, genellikle aynı ticari marka veya aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci adına sahip diğer modellerden ayıran alfanümerik kodu,

ğ) Program: Belirli kir seviyeleri veya yük türleri veya her ikisine uygun olarak imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından beyan edilen ve önceden tanımlanan bir dizi işlemi,

h) Ürün veri tabanı: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, erişilebilirlik ve güvenlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketici odaklı kamu bölümünü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri topluluğunu,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar EK-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 6 – (1) EK-II’de belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, aynı Ekte belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.

Uygunluk değerlendirme

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, anılan Yönetmeliğin Ek IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya anılan Yönetmeliğin Ek V'inde belirtilen yönetim sistemine göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca değerlendirmesinin amaçları bakımından, teknik dosya, EK-II’nin 2, 3, ve 4 üncü maddelerinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerlerini ve EK–III’e uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir. Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin bir listesini içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden,

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

(4) Teknik dosya, Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’in EK-VI'sında belirtilen hususlarda ve belirtilen sırada bilgileri içerir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan üçüncü fıkranın (f) bendi hükümlerine uymak kaydıyla, Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’de belirtilen aynı bilgiyi içeren, ürün veri tabanına yüklenen teknik dosyaya başvurabilirler.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, EK- IV'te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.

(2) Nihai kullanıcının açık onayı dışında, yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden sonra, ürünün enerji ve su tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, uygunluk beyanında özgün olarak kullanılan aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden önceki durumdan daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin reddedilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Bir yazılım güncellemesi, ürünün performansını, uygunluk beyanı için geçerli olan çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun olmayacak şekilde değiştirme etkisine sahip olamaz.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler EK-V'te belirtilmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, ev tipi bulaşık makinelerinin diğer ölçütlerin yanı sıra kurutma performansının da yer aldığı enerji tüketimine ilişkin işlevsel ve çevresel performansıyla ilgili gelişme potansiyeli doğrulama toleranslarının seviyeleri, nihai kullanıcı davranışları ve ürünlerin piyasaya nüfuz etme oranlarının değerlendirilmesi, mevcut gerekliliklerin kaynak verimliliğine etkisi ve ilave yedek parçaların kapsama alınıp alınmayacağı da dahil olmak üzere döngüsel ekonominin amaçlarına uygun olarak ürünler için ek kaynak verimliliği gereklilikleri getirmenin uygunluğu hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dört aylık süreden önce, aynı modele veya eş değer modellere ait hiçbir biriminin piyasaya arz edilmemiş olması koşuluyla, yürürlük tarihi ile bu tarihten dört ay öncesine kadar olan süre içerisinde, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilen modeller, 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/19) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız