25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yurt içi veya yurt dışı bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü EABD/EASD dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 48 AKTS ders, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Düzeltme kararı sonunda üç ay içerisinde tezi Enstitüye teslim edilmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 48 AKTS ders, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 15 ders, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Düzeltme kararı sonunda altı ay içerisinde tezi Enstitüye teslim edilmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 48 AKTS ders, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az 15 ders, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2018

30561

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2019

30895