25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/11/2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2/4/2009 tarihli ve 5871 sayılı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15272 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine, 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna ve 7/3/1994 tarihli ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine, 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) Kapalı sistem sahası sınırlı ara madde: İmalatı ve bir veya birden fazla maddeye dönüşümü tüm yaşam döngüsü boyunca teknik anlamda sıkı kontrollü şartlar altında aynı saha içerisinde gerçekleşen bir ya da daha fazla maddeye dönüştürmek üzere bir veya daha fazla tüzel kişi tarafından imal edilen ve tüketilen veya kimyasal işlemde kullanılan maddeyi,”

“t) İstenmeyen eser miktardaki kirletici: Belirli bir seviyenin altında maddenin anlamlı bir kullanımının olmadığı ve mevcut tespit metodlarının tespit seviyesi üzerinde kontrol ve uygulama sağlanamayan, minimum miktarda kazaen bulunan maddeyi,

u) Stok: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde veya Ek-2’sinde listelenen maddelerden oluşan veya bu maddeleri içeren sahibi tarafından biriktirilen madde, karışım veya eşyayı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “karışım içinde ya da eşyaların bileşenleri olarak” ibareleri “karışım ya da eşya içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bileşeni olan” ibaresi “içindeki” şeklinde, “bileşeni” ibaresi “içinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakanlıktan izin alınması şartıyla bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı veya referans standart olarak kullanılan bir maddeye.

b) Maddelerin, karışımların ya da eşyaların içinde Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ilgili girişlerde belirtilen istenmeden eser miktarda bulunan kirletici bir maddeye.”

“b) İmalat prosesi tüm yaşam döngüsü boyunca teknik anlamda sıkı kontrollü şartlar altında tutulduğundan emin olacak şekilde maddeyi kalıcı organik kirletici özelliği göstermeyen bir ya da daha fazla başka maddeye dönüştürecek ise,

c) Maddenin kapalı sistem sahası sınırlı ara madde olduğu belirtilmiş ise ve üretimi ve kullanımı sırasında insan veya çevrenin, bu maddeye önemli miktarlarda maruz kalması beklenmemekte ise,”

“ç) İmalatçı nihai ürün olarak madde, karışım ve eşyanın içerisinde kalıcı organik kirletici oluşturan başka forma dönüşmemiş ve istenmeden eser miktarda oluşmuş ilgili maddenin gerçek veya tahmini üretim ve kulanım miktarları ile alanı sınırlı kapalı sisteme ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmiş ise,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrada yer alan “kurallar” ibaresi “rehberler” şeklinde değiştirilmiştir.

“3) Atık sahipleri atığın kalıcı organik kirletici içeriği hakkında Bakanlığa bilgi sağlamış ise.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bilim adamları, eğitimciler” ibaresi “bilim insanları, eğiticiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “bilgiler” ibaresi “bilgileri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EC)” ibaresi “(AB)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2018

30595

 

Ekleri için tıklayınız.