24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BOSNA-HERSEK ARASINDA SERBEST TİCARET

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA VE

ANLAŞMANIN PROTOKOL VE EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN ONAYLANMASINA

DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 7310                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/3/2021

MADDE 1 – (1) 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşma’nın protokol ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/3/2021