24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

KANUN

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI STANDARDİZASYON, UYGUNLUK

DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE METROLOJİ BÖLGESEL

ENSTİTÜSÜ TÜZÜĞÜNÜN 5.4.1.10 MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7308                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/3/2021

MADDE 1 – (1) 17 Nisan 2018 tarihinde Duşanbe’de imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/3/2021