24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİYOGEM): İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, araştırmacı ve uygulamacılara tematik liderlik etmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyoteknoloji alanında yenilikçi ve özgün çözümler üretmek amacıyla ulusal ve uluslararası disiplinlerarası iş birliklerine aracılık etmek.

c) Toplumun her kesimine uygun olarak biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında öğrenme fırsatları oluşturmak.

ç) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında multidisipliner çevrimsel araştırma ağları oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak.

b) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularında disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek.

c) Çalışılan konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları oluşturmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında çalışılan konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

d) Üniversitede biyoteknoloji ve genetik mühendisliği ile ilgili çalışan araştırmacılara kaynak sağlanmasında rehberlik etmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyoteknoloji ve genetik mühendisliği ile ilgili konularda yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konularında sanayi kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

g) Merkezin çalışma konularında kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara projeler hazırlamak.

h) Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında bülten ve internet sayfası hazırlamak.

ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayımlarla sunmak.

i) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Rektör Müdürün önerisiyle, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından önerilen ve üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir, Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversite ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en çok on beştir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından gönüllülük esasına göre seçilir. Çalışma grubu üyeleri, Yönetim Kurulunun onayı alınarak adaylar arasından belirlenir. Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan ve Merkeze hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 4/3/2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.