24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

KANUN

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇOKULUSLU BARIŞ GÜCÜ ANLAŞMASINA

EK ALTINCI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7305                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/3/2021

MADDE 1 – (1) 12 Haziran 2019 tarihinde Üsküp’te imzalanan “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması’na Ek Altıncı Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/3/2021