23 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31432

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI VE

ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN YETİŞEN

SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında eğitim göreceklerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime gönderilmeleri ile kaynaklarını, askerî öğrenciliğe giriş şartlarını, kayıt ve kabul işlemlerini, eğitim ve öğretimle ilgili ilkeleri, süre, şekil ve programlarını, sınıf geçme ve bitirme ile subaylığa ve astsubaylığa nasıp işlemlerini, öğrenimle ilgili görev ve sorumluluklarını, disiplin, askerî öğrencilikten çıkış ve çıkarılış, özlük haklarına ilişkin ilke ve yöntemleri, askerî eğitimleri, Komutanlığın teşkilâtı ile organlarını, görevlerini, fakülte veya yüksekokulu kendi hesabına okuyarak mezun olanlar ile yedek subaylık veya yedek astsubaylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa veya muvazzaf astsubaylığa naspedilmelerinde aranacak nitelikleri, yapılacak işlemleri, Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokulda öğrenim gördürülen subaylardan ve astsubaylardan Komutanlık bünyesine alınanlara ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık nam ve hesabına yurt içindeki üniversitelerin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında öğrenim gören askerî öğrencileri, kendi hesabına okuyarak fakülte ve yüksekokuldan mezun olanlar ile yedek subaylık veya yedek astsubaylık hizmetini yapmakta olanlardan muvazzaf subaylığa veya muvazzaf astsubaylığa geçmeye istekli personeli, usulüne göre alınan yabancı askerî öğrencileri, Komutanlık ile ilgili diğer komutanlık ve kurumları, Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yaptırılanlardan Komutanlık bünyesine alınan subayları ve astsubayları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 113 üncü ve 114 üncü maddeleri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 20 nci, 67 nci ve 68 inci maddeleri, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 5 inci, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 8 inci ve ek 9 uncu maddeleri ile 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askerî eğitim: Fiziki ve ruhi yapıyı geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında Bakanlık nam ve hesabına eğitim gören askerî öğrencilerin, akademik ders programları dışında yarıyıl veya yaz tatillerindeki uygulamalı eğitimlerini de kapsayan; kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundan mezun olmuş, subay ve astsubay adayı olarak temin edilmiş personelin nasıp öncesi aldığı her türlü uygulamalı eğitimi,

b) Askerî öğrenci: Subay veya astsubay yetiştirilmek üzere muhtelif okul ve üniversitelerde okuyan ve resmî bir kıyafet taşıyan öğrenciyi,

c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

d) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık veya yüksek lisans ya da eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

e) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,

f) Eğitim ve öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

g) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu,

ğ) İntibak eğitimi: Fakülte ve yüksekokullar askerî öğrenci adaylarına, askerî öğrencilikte tâbi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak ve ilgili branşlarının gerektirdiği temel niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere ihtiyaç halinde ilk eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilebilen ve kesin süresi, esasları ilgili harp okulu komutanlığının teklifi üzerine Rektör onayı ile belirlenen, Komutanlıkça icra edilecek eğitimi,

h) İntibak süresi: Askerî öğrenci adayının Komutanlık intibak eğitimine katılımıyla başlayan, askerlik andını içmesi ile sona eren süreyi,

ı) İntibaksızlık: Askerî öğrenci adayının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve Rektörlük tarafından çıkarılacak talimat/esaslar ile belirlenen diğer asgari niteliklere ulaşmadığının sıralı en az iki disiplin amirinin ve rehberlik uzmanının ortak gerekçeli kanaat raporu ile tespit edilmesi halini,

i) Komutanlık: Fakülte ve yüksekokullarda Bakanlık nam ve hesabına eğitim gören askerî öğrencilerin intibak ve askerî eğitimlerini veren, özlük ve disiplin işlemlerini yürüten, bağlılığı Bakan onayı ile belirlenen Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığını,

j) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumunu,

k) Kuvvet: Bakana bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,

l) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

m) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini,

n) Meslek yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim ve öğretim veren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu,

o) Misafir öğrenci: Ülkemizde faaliyet gösteren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu askerî öğrencilerden, Komutanlık bünyesinde askerî öğrenciliğe devam edenleri,

ö) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

p) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

r) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ş) Rektör: Millî Savunma Üniversitesi Rektörünü,

t) Rektörlük: Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

u) Sağlık personeli: Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık sınıfında yer alan diğer personeli,

ü) Sanatta yeterlik: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğerini,

v) Yüksek lisans (bilim uzmanlığı, mastır, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim, öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

y) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumunu,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

aa) Yükseköğretim: Orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimi,

bb) Yükseköğretim kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve İşleyiş

Teşkilât

MADDE 5 – (1) Komutanlık teşkilâtı, Bakanlığın kuruluş ve kadrolarında gösterilir.          

Görev

MADDE 6 – (1) Komutanlığın görevi;

a) Bakanlığın, harp okullarında veya astsubay meslek yüksekokullarında yetiştiremediği veya yetiştirme imkânının kısıtlı olduğu durumlarda askerî öğrencilerin; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde alacağı görevlere uygun bir şekilde yetiştirilmeleri için gerekli idari ve lojistik hizmetlerini,

b) 14 üncü maddede belirtilen amaçlara ulaşacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini,

yürütmektir.

Organlar ve görevleri

MADDE 7 – (1) Komutanlık, kuruluş ve kadrolarında gösterilen organlar ve disiplin kurulundan oluşur.

(2) Disiplin kurulu; Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında; ilgili harp okulu komutanı, öğrenci alay komutanı, Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanı, askerî öğrenci disiplin subayı, eğitim öğretim güvenlik ve istihbarata karşı koyma kısım amiri ile askerî öğrencinin bölük komutanından oluşur. Disiplin kurulu, ceza inceleme kurulu olarak ve idari yargı kararı ile askerî öğrencilik hakkını kazananların durumunu görüşmek üzere toplandığında; Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanının başkanlığında, askerî öğrenci disiplin subayı, eğitim öğretim güvenlik ve istihbarata karşı koyma kısım amiri ve askerî öğrencinin bölük komutanından oluşur.

(3) Komutanlık tarafından kadro, noksan atamalar veya yeterli sayıda ve uygun nitelikte personel bulunamaması nedeniyle disiplin kurulunun oluşturulamaması durumunda eksik kurul üyeleri, Komutanlığın bağlı olduğu harp okulu komutanlığınca, üyelerin kadro karşılıkları göz önünde tutularak Rektör onayıyla oluşturulur. Bu şekilde de disiplin kurulunun oluşturulamaması halinde, eksik kalan üyelerin yerine Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(4) Ceza inceleme kurulu olarak veya idari yargı kararı ile askerî öğrencilik hakkını kazananların durumunu görüşmek üzere toplanılan haller hariç olmak üzere, disiplin kurulunun Bakanlık tarafından askerî öğrencilere yönelik düzenlenen disiplin yönetmeliğinin, disiplinsiz askerî öğrencilerin ikazına ilişkin ilgili kurullara sevk edildiği durumların belirlendiği hükümler uyarınca toplandığı haller ile askerî öğrencinin Komutanlıktan ilişiğinin kesilip kesilmemesine karar vermek üzere toplandığı hallerde, Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının kurula başkanlık etmesi zorunludur. Kurulun toplantı gündemi ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir. Raportörlük faaliyetleri, askerî öğrenci disiplin subaylığınca yürütülür. Disiplin kurulu; gerektiğinde, 6413 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki yetkileri kullanır.

(5) Disiplin kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Kararlar gerekçeli yazılır. Karara katılmayan üye katılmama gerekçesini ayrıca yazılı olarak belirtir.

(6) Disiplin kurulu, kurula sevk edilen askerî öğrencilerin disiplinle ilgili safahatını, ödül, eğitim ve öğretim durumunu, işlediği suç ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını, disiplin yönünden genel gidişatına istisna teşkil edebilecek disiplinsizliklerinin bulunup bulunmadığını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, hakkında sıralı disiplin amirlerince yapılan işlemleri, disiplin kuruluna çıkartılma nedenlerini, delillerini ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek; Komutanlıktan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine, ikaz edilmesine, ilave inceleme yapılmasına veya kurulun yetkisizliğine karar verir. Bakanlık tarafından askerî öğrencilere yönelik, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen esaslar kapsamında ikaz edilmesi talebi ile sevk edilenler hakkında söz konusu Yönetmelik uyarınca işlem yapar. İlave inceleme yapılmasına karar verilen durumlarda incelemeyi müteakip nihai karar için dosya yeniden disiplin kuruluna sevk edilir. Askerî öğrencinin, Komutanlık ile ilişiğinin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Öğrenci Seçimi ile Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Askerî öğrenci kaynakları

MADDE 8 – (1) Bakanlığın, harp okullarında veya astsubay meslek yüksekokullarında yetiştiremediği veya yetiştirme imkânının kısıtlı olduğu durumlarda sınıf subaylarını/astsubaylarını fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında yetiştirmek üzere;

a) Lise ve dengi okulları bitirerek subay olmak için fakülte ve yüksekokulda; astsubay olmak için fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenime devam hakkını kazanmış olanlar,

b) Subay veya astsubay olmak üzere yetiştirilecekler için fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda okudukları sınıfı başarıyla geçenler, seçildikleri takdirde,

askerî öğrenci olarak alınır.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun birinci sınıfını başarı ile geçen askerî öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre seçildikleri takdirde Millî Savunma Üniversitesiyle, ilgili yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokole istinaden, subay yetiştirilmek üzere yükseköğretim kurumlarının konservatuar bölümlerinde öğrenime gönderilebilirler.

Kontenjan

MADDE 9 – (1) Yurt içindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında Bakanlık nam ve hesabına eğitim görmek üzere; kuvvetlerin insan gücü ihtiyaçları esas alınarak Bakanlık tarafından belirtilen kontenjan kadar askerî öğrenci alınır. Belirlenecek bu kontenjanlar ve kayıt kabul koşulları Bakanlık tarafından her yıl en geç Şubat ayı içerisinde YÖK’e ve ÖSYM’ye bildirilir.

Duyuru

MADDE 10 – (1) Askerî öğrenci alımına ilişkin duyuru; giriş şartlarını, istenen belgeleri, başvurulacak makamları ve gerekli diğer bilgileri içerecek şekilde 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

Askerî öğrenciliğe giriş şartları

MADDE 11 – (1) Askeri öğrenciliğe giriş şartları şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

c) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

d) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

e) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

ı) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

i) Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

j) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak. 

k) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu almak.

l) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakatta başarılı olmak.

m) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

n) Askerî okullardan ayrılacak askerî öğrencilere ve kefillerine ödettirilecek tazminata ilişkin hususlarda, 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini, kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda ise kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

ö) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

p) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

r) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

s) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

ş) Fakülte veya yüksekokulun çeşitli sınıflarında kendi hesaplarına öğrenim yaparken askerî öğrenci olmaya istekli olanlar için, önceki sınıf ve yarı yılda verilmesi gerekli sertifika sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş olmak.

t) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

(2) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa askerî öğrencilikleri sona erdirilir.

Kayıt ve kabul işlemleri

MADDE 12 – (1) Başvuru, kayıt kabul işlemleri ve uygulamalarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Anılan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına kesin kayıt yaptırılmadan, askerî öğrenci olmak için yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Askerî öğrenci adayı, Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonca mülâkata tâbi tutulur. Mülâkatta aday;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

kriterleri doğrultusunda yüz puan üzerinden değerlendirilir. Aynı branşa müracaat eden aday sayısı ne olursa olsun mülâkatta başarılı olma şartı aranır. Mülâkatta başarılı olan adaylar her bir branştan; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ara sınıfları için genel ders notu ortalamalarına göre; yükseköğretim kurumlarının birinci sınıflarından alınacaklar için ÖSYM’nin yaptığı yükseköğretime giriş sınavındaki puan fazlalığı esas alınarak sıralanır ve ara sınıflar için genel ders notu ortalaması esas alınarak, üst sınıftan itibaren askerî öğrenci alınır. Genel ders notu ortalamasının eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir. Genel ders notu ortalaması, askerî öğrencinin her sınıftaki ders notu ortalamaları toplamının okuduğu sınıf sayısına bölümüyle bulunur.

Misafir öğrenciler

MADDE 13 – (1) Misafir öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Misafir öğrencilerin Komutanlığa kabulü ikili anlaşmalarla veya ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla olur.

b) Misafir öğrenciler, ikili anlaşmalarda aksine hüküm bulunmadığı müddetçe bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Eğitim ve öğretimin amacı

MADDE 14 – (1) Komutanlıktaki eğitim ve öğretimin amacı;

a) 211 sayılı Kanun ve 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip,

b) Liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ve gelişiminde etkili olabilecek, sorunları Atatürkçülük doğrultusunda kavrayabilecek yeterlik ve yetenekte,

c) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda ödev ahlâkı ve bilimsel düşünme becerisi ile yürütme yeteneğini kazanmış,

ç) Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğrenme, eğitme ve öğretme yeteneğini elde etmiş,

d) Ahlâken, zihnen ve bedenen gelişmiş bir kişilik yapısı ile birlikte silah arkadaşlığı ve fedakârlık ruhu kazanmış,

e) Mesleğin gerektirdiği fiziki yetenekler ve beden terbiyesi alışkanlıkları edinmiş,

f) Millî, manevi ve mesleki değerlere sahip,

g) Subay ve astsubaylığa nasıp sonrası göreve yönelik temel mesleki eğitim ve öğretim süreçlerine katılabilecek ve mesleki safahatında ilerleyebilecek tutum, bilgi ve beceriler kazanmış,

ğ) Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarının yetiştiremediği veya yetiştirme imkânlarının kısıtlı olduğu sınıflarda,

muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretim ilkeleri

MADDE 15 – (1) Askerî öğrenciler, hem bu Yönetmeliğe hem de öğrencisi bulundukları üniversitelerin mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

(2) Askerî öğrenciler, öğrenim gördükleri programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını, Rektörün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı olmadan değiştiremezler. Bakanlık kararını, ilgili kuvvetin de görüşünü alarak belirleyebilir. Askerî öğrenciler öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.

(3) Öğretmen sınıfına naspedilecek askerî öğrenciler, pedagojiden yeterlik belgesi almak zorundadırlar. Ancak lisans diplomasında “Öğretmenlik Yapar” kaydı bulunanlardan ayrıca bu belge istenmez.

(4) Lisansüstü öğrenim yapmak isteyenlerin talepleri, ilgili kuvvetin personel yetiştirme planları çerçevesinde işleme konulur.

(5) Eğitim ve öğretim ilkelerine ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılar Rektörlük tarafından çıkarılan talimat/esaslarda belirtilir.

Eğitim ve öğretimin süresi ve şekli

MADDE 16 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim süresi ilgili mevzuatta belirlenen süre kadardır. Askerî öğrenciler öğrenimlerini 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca askerî öğrenciler, bir sınıfı en çok iki eğitim ve öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin ve stajların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar.

(2) Sağlık sorunları nedeniyle kaybedilen eğitim ve öğretim süresi, azami eğitim ve öğretim süresinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın usulüne uygun alınmış sağlık raporuna dayalı olması ve sağlık raporunun, askerî öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca kabul edilmesi gerekir. Askerî öğrenciler sağlık sorunları nedeniyle en çok iki eğitim ve öğretim yılı kaybedebilirler.

(3) Hazırlık sınıfı askerî öğrencilerinin, sağlık sorunları mazereti dışında eğitim ve öğretim yılı kaybetme hakkı bulunmamaktadır.

Eğitim ve öğretim programları

MADDE 17 – (1) Askerî öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, eğitim ve öğretim yılı takviminde gösterilir. Eğitim ve öğretim yılı takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programları esas alınır.

(2) Askerî öğrencilere, öğrenim süreleri içinde teorik ve uygulamalı askerî eğitim programları uygulanır. Bu programlarda;

a) Yeni alınan askerî öğrencilerin askerliğe intibaklarını sağlayacak,

b) Tüm askerî öğrencilerde askerlik disiplinini ve ruhunu yaratacak ve devam ettirecek,

c) Fikri ve bedeni yeteneklerini, görüş ve kabiliyetlerini geliştirecek,

eğitimler yer alır.

(3) Askerî eğitimler, askerî öğrencilerin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun akademik programını aksatmayacak şekilde ve sürede planlanır.

Eğitim ve öğretime devam sorumluluğu ve mazeretler

MADDE 18 – (1) Askerî öğrenciler; öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim ve öğretimin gereği olan her türlü bilimsel faaliyetlere ve Komutanlıkça planlanan her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarına devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadır. Askerî öğrencilerin bu faaliyetlere ilişkin vize (ara) ve final (ana) sınavlarına katılımları ve sınav sonuçları kayıt altına alınır.

(2) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki derslere devam yükümlülüklerini tamamlayan askerî öğrencilere, Rektörün muvafakati alınarak izin verilebilir veya belirlenen yer ve şekilde ders çalışmaları sağlanabilir.

(3) Teorik ve uygulamalı askerî eğitim başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak üçte birine veya daha fazlasına katılamayan askerî öğrencilerden; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu programlarındaki derslerinde başarılı olanlar hakkında Komutanlıkça telafi programları planlanarak eksik kalan teorik ve uygulamalı askerî eğitimleri tamamlattırılır.

(4) Askerî öğrencilerin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu programlarındaki derslerinde başarısız olması durumunda, sınıf tekrarı yapacak olan askerî öğrenci için teorik ve uygulamalı askerî eğitim, bir sonraki eğitim ve öğretim yılına planlanır.

(5) Askerî öğrencilerin eğitim ve öğretim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığın askeri öğrencinin bağlı olduğu komutanlığa ait sağlık kuruluşunca veya yetkili diğer sağlık kuruluşlarınca belgelendirilmesi gerekir. Sağlık durumları nedeniyle askerî öğrenciliğe devam edemeyecek olanlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Ölçme, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme

MADDE 19 – (1) Askerî öğrenciler öğrenim gördükleri üniversitenin ölçme ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.

(2) Askerî öğrenciler için Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde Komutanlık tarafından, askerî öğrencinin başarı durumunun takibine ilişkin özel bir sicil kaydı, bunun için de bir sicil not defteri düzenlenir. Bu sicil, askerî öğrencinin subaylığa veya astsubaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Subaylığa ve Astsubaylığa Nasıp ve Askerî Eğitim

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp

MADDE 20 – (1) Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokulda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya yüksekokulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe naspedilirler. Aynı sınıfta subaylığa naspedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

a) Fakülte veya yüksekokulu bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla disiplin kurulunca ilişiğinin kesilmesine karar verilenler hariç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, ceza verilmesine yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe naspedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluluklar nedeniyle fakülte veya yüksekokulu 30 Ağustos tarihinden sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe naspedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

(2) Bakanlık nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında okuyan askerî öğrencilerden astsubaylığa naspedileceklerin nasıp işlemleri 926 sayılı Kanuna göre yapılır.

(3) Subaylığa veya astsubaylığa naspedilenler, sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıklarında eğitime alınırlar veya branşlarına uygun göreve atanırlar.

Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda okuyan askerî öğrencilerin askerî eğitimi

MADDE 21 – (1) Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokulları başarıyla bitirenler, subay veya astsubay naspedildikten sonra sınıf okuluna veya sınıfı ile ilgili göreve atanırlar. Bunlar naspedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay veya astsubay sınıf okulları temel eğitimine, sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibi durumdakilerin naspedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

(2) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenler, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanırlar ve branşlarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca branşlarına ilişkin eğitime tabi tutulurlar.

Mecburi hizmet yükümlülüğü

MADDE 22 – (1) Eğitimlerinin sonunda subay veya astsubaylığa naspedilenler 926 sayılı Kanunda belirtilen süre kadar mecburi hizmetle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Esasları, Askerî Öğrencilikten Çıkma, Çıkartılma ve Özlük Hakları

Disiplin esasları

MADDE 23 – (1) Komutanlık askerî öğrencileri, ilgili mevzuata uymakla yükümlüdürler. Komutanlık askerî öğrencilerinin disiplin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine; buralarda görev yapan asker personelin disiplin işlemleri, 6413 sayılı Kanuna; diğer personelin disiplin işlemleri ise ilgili mevzuata göre yürütülür.

(2) Askerî öğrencilere, askerî öğrenciliğe kabullerinden itibaren uymaları gereken mevzuat öğretilir.

Askerî öğrencilikten çıkma

MADDE 24 – (1) Askerî öğrenciler; 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde hüküm altına alınan süre ve şartlarla askerî öğrencilik statüsünden, Devlet tarafından yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla çıkabilirler.

(2) Bu süre içerisinde on sekiz yaşını tamamlayan askerî öğrenci kendi müracaatı ile on sekiz yaşını tamamlamayan askerî öğrenci ise velisinin muvafakati ile askerî öğrencilikten çıkabilir. İntibak eğitimi sırasında ayrılanlar müstesna, kendi isteğiyle askerî öğrencilikten çıkmak isteyenler ilk amiri tarafından; sıralı amirleri, rehberlik danışma uzmanı ve yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanlarla görüştürülerek görüşmeler kayıt altına alınır. Yüklenme ve kefalet senedinde imzası olanların görüşmeye katılmaması ve/veya askerî öğrencinin, ayrılma dilekçesini geri çekmemesi durumunda başka şart aranmaksızın ilişiği Komutanlıkça kesilir.

(3) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, kendi isteği ile askerî öğrencilikten çıkanların sayısı ve çıkma gerekçeleri hakkında Komutanlık tarafından hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

Giriş şartlarını taşımayanların askerî öğrencilikten çıkartılması

MADDE 25 – (1) Aday askerî öğrenciliğinin ya da askerî öğrenciliğinin herhangi bir aşamasında haklarında yürütülen güvenlik soruşturması menfi sonuçlananların askerî öğrencilikten çıkartılma işlemleri Komutanlıkça yapılır.

(2) Askerî öğrenciliğe girişte aranan birinci fıkra haricindeki diğer şartları taşımadıkları adaylık döneminde veya öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile bu süre zarfında giriş şartlarını kaybedenlerin askerî öğrencilikten çıkartılmasına veya çıkartılmamasına disiplin kurulu karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

İntibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme

MADDE 26 – (1) Askerî öğrenci adaylarından intibak süresi içinde askerî öğrenci olma niteliğini kazanamadığı en az iki disiplin amirinin ve rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelendirilenlerin, askerî öğrencilikten çıkartılmasına disiplin kurulunca karar verilir. Disiplin kurulu kararı Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesinleşir.

Disiplin nedeniyle çıkartılma

MADDE 27 – (1) Askerî öğrenci adayı ile askerî öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla askerî öğrencilikten çıkartılır:

a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.

b) Disiplin notuna bakılmaksızın;

1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çektiği veya intihal yaptığı, öğrenim gördüğü fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yetkili birimi kararıyla kesinleşmiş olmak.

2) Evlenmek, Komutanlıkta herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul etmek.

5) Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 11 inci maddede belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturmasıyla tespit edilmiş olmak.

6) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen her askerde bulunması gereken vasıflardan en az birini veya ilgili yönergede belirtilen ve askerî öğrencilerin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.

(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesinleşir.

Mahkeme kararıyla askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesi halinde çıkartılma

MADDE 28 – (1) Askerî öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde hakkında mahkûmiyet verilen askerî öğrencinin, Komutanlık ile ilişiğinin kesilmesi yönündeki disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Sağlık nedeni ile çıkartılma

MADDE 29 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yetkili sağlık kurulunca verilecek rapora dayanılarak sağlık durumları bakımından askerî öğrenciliğe devam imkânı kalmadığı sabit olan askerî öğrencinin, Komutanlıkla ilişiği Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile kesilir.

Eğitim ve öğretim esaslarına aykırılık nedeniyle çıkartılma

MADDE 30 – (1) Askerî öğrenciler aşağıdaki hallerde, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile askerî öğrencilikten çıkartılır:

a) 16 ncı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundan mezun olamamak.

b) Öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları tarafından askerî öğrencilik hakkı sona erdirilmek.

c) Bakanlığın onayı olmadan, kendi istekleri ile öğrenim dallarını ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştirmek.

Disiplin soruşturması süresince alınabilecek tedbirler

MADDE 31 – (1) Disiplinsizlik sebebiyle çıkartma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin askerî öğrencinin, Komutanlıktan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiil nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, Komutanlıkta kalmasında sakınca görülen askerî öğrenciler, Rektör onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak uzaklaştırılabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayıyla bir katına, Bakan onayıyla ise bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri, uzaklaştırılan askerî öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir. Bu madde uyarınca Komutanlık ile ilişiğinin kesilmesine karar verilen askerî öğrenci, gerekli görüldüğü takdirde işlemleri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar Komutanlıktan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki askerî öğrenci resmî elbise giyemez ancak mevcut statüsü devam eder.

Disiplin soruşturması usulü

MADDE 32 – (1) Disiplin amirleri, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkiler çerçevesinde askerî öğrencilerin, askerî öğrencilikten çıkartılmasını gerektirecek bir disiplinsizlik içerisinde olup olmadıklarını tespit etmekten ve bu kapsamda her türlü bilgi ve belgenin düzenlenmesinden sorumludur.

(2) Disiplin amirleri tarafından, çıkartma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden birini teşkil edebilecek bir fiilin herhangi bir şekilde öğrenilmesi durumunda, ciddi ve somut bulgu yok ise veya askerî öğrencinin kimliği bilinmiyorsa öncelikle idari tahkikat yaptırılır. Disiplinsizliği işleyen askerî öğrencinin kimliğinin belli olması ve disiplinsizliğin işlendiği hususunda ciddi bulgular bulunması durumunda ise disiplin soruşturması başlatılır.

(3) Disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat ederse yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacı/soruşturmacılar vasıtasıyla da soruşturmayı yürütebilir. Disiplin soruşturmacıları, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, savunma alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma, ilgili genelgeler doğrultusunda Cumhuriyet savcılıklarının yürüttüğü soruşturma dosyalarından soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşürmemek kaydıyla delil isteyebilme yetkilerine sahiptir.

(4) Yapılan disiplin soruşturması sonucunda soruşturma raporu tanzim edilir. Soruşturma sonucunda askerî öğrencinin, ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlediği şüpheye mahal vermeyecek bir şekilde ortaya konulabiliyorsa ilişik kesmeye ilişkin hazırlık işlemleri başlatılır.

(5) İsnat edilen fiil, savunma için verilen süre ve savunma yapmaması durumunda savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları, disiplinsizlik yaptığı iddia edilen askerî öğrenciye askerî öğrenci disiplin subayı tarafından tebliğ edilir. İlgilinin, savunma süreleri göz önünde bulundurularak savunması alınır ve bu savunması da soruşturma dosyasına eklenerek dosya, komutanlık askerî öğrenci disiplin subaylığına gönderilir. Disiplin soruşturması veya idari tahkikat esnasında alınan ifadeler savunma yerine geçmez.

(6) Disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden fazla olamaz. Savunması istenen askerî öğrencinin talebi hâlinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma süresinin toplamı beş iş gününü geçemez. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan askerî öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) İlişiği kesilmesi talep edilen askerî öğrencinin kimlik bilgileri, özgeçmişi, kurula sevk gerekçesi, idari tahkikat veya soruşturma raporu ile disiplin amiri kanaat ve tekliflerini içeren dosyaya, askerî öğrencinin savunması, askerî öğrenci disiplin subayı tarafından savunma süresi dikkate alınarak eklenerek dosya disiplin kuruluna gönderilir. Disiplin kurulunun toplantı günü ile disiplinsizlik iddiasının askerî öğrenciye tebliğ günü arasında en az beş iş günü bulunur.

(8) Disiplin kurulunca, hakkında karar verilecek askerî öğrencinin savunması alınır. Yazılı savunma haricinde disiplin kurulunca gerek görülmesi veya askerî öğrencinin talebinin disiplin kurulunca kabul edilmesi halinde, askerî öğrenci ayrıca sözlü olarak da savunma yapmaya çağrılabilir. Firar ve izin tecavüzü gibi hallerden dolayı ilgilinin bulunamaması veya 31 inci madde uyarınca hakkında işlem yapılan askerî öğrencinin 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılan tebliğe rağmen savunmasının alınamaması gibi savunma almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerin bulunması durumunda, askerî öğrencinin savunması alınmaksızın da karar verilebilir.

Disiplin kurulunca yapılacak işlemler

MADDE 33 – (1) Disiplin kurulu gerekli gördüğü takdirde her nevi evrakı incelemeye, ilgili birlik, kurum ve karargâhlardan bilgi almaya, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme dâhil olmak üzere her türlü inceleme yaptırmaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(2) Disiplin kurulu, kurula sevk edilen askerî öğrencinin; disiplin ile ilgili safahatını, ödül, eğitim ve öğretim durumunu, işlediği suç ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını, disiplin yönünden genel gidişatına istisna teşkil edebilecek disiplinsizliklerinin bulunup bulunmadığını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, hakkında sıralı disiplin amirlerince yapılan işlemleri, disiplin kuruluna çıkartılma nedenlerini, delillerini ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, Komutanlıktan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine, ikaz edilmesine, ilave inceleme yapılmasına veya kurulun yetkisizliğine karar verir.

(3) Disiplin kurulu, hakkında karar verilecek askerî öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde, teşkilatında bulunduğu okulun veya askerî öğrenci alay komutanlığının kadrosunda bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla görevli personeli ve ilgili diğer kişileri dinler.

Zamanaşımı

MADDE 34 – (1) Askerî öğrencilikten çıkartılmayı gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple disiplin kurulu tarafından askerî öğrencilikten çıkartma kararı verilemez.

(2) Fiilin askerî öğrencilikten çıkartılmayı gerektirdiği; savcılıkça, mahkemece veya askerî öğrenci disiplin kurulunca anlaşılırsa birinci fıkrada belirtilen zamanaşımı süreleri, bu konu ile ilgili karar veya hükmün kesinleşerek evrakın yetkili makama geldiği tarihten itibaren başlar.

(3) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle askerî öğrencilikten çıkartılma işleminin mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, mahkeme kararının kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.

İdari yargı kararı ile askerî öğrencilik hakkını kazananlar

MADDE 35 – (1) Askerî öğrenci, temin faaliyetinin herhangi bir aşamasında veya eğitim ve öğretim gördüğü süre içerisinde, idari veya kazaî karar ile askerî öğrenciliğe kabul edilmeyen veya Komutanlıktan ilişiği kesildikten sonra idari yargı mercilerince verilen yürütmeyi durdurma veya iptal kararı üzerine askerî öğrencilik hakkı kazananların eğitim ve öğretimini yürütme usul ve esasları disiplin kurulunda görüşülür. Bunlardan temin faaliyeti aşamasında olanların işlemleri, mahkemece yürütmesi durdurulan veya iptal edilen işlem ile temin sürecinin kesintiye uğradığı aşamadan itibaren devam eder.

Askerî öğrencilikten çıkartılma ile ilgili yükümlülükler

MADDE 36 – (1) Sağlık durumu nedeniyle veya güvenlik soruşturması sonuçlanmadan eğitime başlatılan askerî öğrencilerden ve askerî öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanması sonucu ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, diğer nedenlerle askerî öğrencilikten çıkartılan veya kendi isteğiyle çıkanlara, kendisi için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte 1325 sayılı Kanuna istinaden ödettirilir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı kalmayanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan nedenlerle askerî öğrencilikten çıkartılanlar ile kendi isteğiyle çıkanlar, hiçbir şekilde diğer askerî yükseköğretim kurumlarına alınmaz ve 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı olmak üzere, Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmezler.

(3) Askerî öğrencilikten çıkartılan veya kendi isteği ile çıkan askerî öğrencilere ilişkin bilgiler; alınan çıkartma veya çıkma kararı ile birlikte, Bakanlığın personel temininden sorumlu birimine, Askeralma Genel Müdürlüğüne ve emniyet makamlarına bildirilir.

Askerlik işlemleri için bildirim ve erteleme

MADDE 37 – (1) Bakanlık nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime başlayanlardan, askerliğini yapmayanlar ile herhangi bir nedenle çıkartılanların veya ayrılanların ve eğitimlerini başarı ile tamamlayarak subaylığa veya astsubaylığa naspedilenlerin bilgileri bir ay içerisinde Askeralma Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir. Söz konusu bilgilerin elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bu bildirimler elektronik imzalı olarak yapılabilir. Askerliğini yapmamış olanların askerlikleri 7179 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında ertelenir.

Özlük hakları, izin ve ödül

MADDE 38 – (1) Özlük haklarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Askerî öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, eğitim ve öğretim maksadıyla gidiş gelişleri için şehir içi toplu taşıma ücretleri, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlık tarafından karşılanır. Askerî öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim istihkakları ilgili yönergede belirtilir.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve ihtiyaçlar askerî öğrenciler tarafından karşılanır.

c) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzemeler, ihtiyaç süresi sonunda askerî öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzemeleri için ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

ç) Askerî öğrenci harçlıkları, 1325 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

(2) İzinlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Askerî öğrencilere yürürlükteki mevzuat çerçevesinde;

1) Günlük izin,

2) Evci izni,

3) Mazeret izni,

4) Yarıyıl dinlenme izni,

5) Yıllık izin,

6) Yurt dışı izni,

olmak üzere altı tür izin verilir.

b) Dini ve millî bayramlar arasında dört veya daha az iş günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu ilgili üniversitenin akademik takvimine uygun olarak ve ilgili üniversite ile koordine edilerek Rektörlük tarafından belirlenir.

(3) Ödüle ilişkin esaslar şunlardır:

a) 1325 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.

(4) Özlük hakları, izin ve ödül konuları ile uygulamaya ilişkin ayrıntılar yönerge ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Fakülte ve Yüksekokulları Kendi Nam ve Hesaplarına Bitiren

Subay Adayları ile Yedek Subaylık Hizmetleri Sırasında

Müracaat Edenlerde Aranacak Nitelikler

Müracaat edenlerde aranacak nitelikler

MADDE 39 – (1) En az dört yıl süreli yükseköğretim kurumunu kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan muvazzaf subay olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

a) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak.

b) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

c) Görevde ise görevli bulunduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstlerinden “Muvazzaf Subay Olur” belgesi ve en az doksan sicil notu almış olmak.

ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda otuz iki yaşını, uzmanlığını tamamlamış tabipler de ise otuz beş yaşını bitirmemiş olmak.

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan meslek dalına ait en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokuldan mezun olduğuna dair diploma veya diğer belgeleri bulunmak.

e) Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomasının yurt içinde de geçerli olduğuna ilişkin yetkili makamlardan denklik belgesi almış olmak.

(2) Terhislerini müteakip müracaat eden yedek subaylar da birinci fıkra hükmüne göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Fakülte ve Yüksekokulları Kendi Nam ve Hesaplarına Bitiren Astsubay Adayları ile

Yedek Astsubaylık Hizmetleri Sırasında Müracaat Edenlerde Aranacak

Nitelikler ve Astsubaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçmek İsteyenler

Müracaat edenlerde aranacak nitelikler

MADDE 40 – (1) En az iki yıl, üç yıl, dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumunu kendi nam ve hesabına bitirenlerden muvazzaf astsubay olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

a) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak.

b) Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

c) Görevde ise görevli bulunduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstlerinden “Muvazzaf Astsubay Olur” kayıtlı belgesi ve en az doksan sicil notu almış olmak.

ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla ön lisans mezunları için yirmi beş yaşını, lisans mezunları için yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak.

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan meslek dalına ait fakülte veya yüksekokuldan mezun olduğuna dair diploma veya gerekli diğer belgeleri bulunmak.

e) Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomasının yurt içinde de geçerli olduğuna ilişkin yetkili makamlardan denklik belgesi almış olmak.

(2) Terhislerini müteakip müracaat eden yedek astsubaylar da birinci fıkra hükmüne göre muvazzaf astsubaylığa naspedilebilirler.

Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler

MADDE 41 – (1) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş, 926 sayılı Kanun ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğine göre yapılır.

Müracaat şekli

MADDE 42 – (1) 39 uncu, 40 ıncı ve 41 inci maddelere istinaden yapılacak müracaatların şekli ve bunlarla ilgili diğer esaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve duyurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Muvazzaf Subaylığa ve Muvazzaf Astsubaylığa Nasıp İşlemleri ile Askerî Eğitim

Muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa nasıp

MADDE 43 – (1) 39 uncu maddede belirtilen şartları taşıyıp, muvazzaf subay olmak için müracaat edenlerden, müracaatları uygun bulunanların subaylığa nasıpları 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre yapılır.

(2) 40 ıncı maddede belirtilen şartları taşıyıp, muvazzaf astsubay olmak için müracaat edenlerden, müracaatları uygun bulunanların astsubaylığa nasıpları 926 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre yapılır.

(3) Bu madde uyarınca subay veya astsubay naspedilenler, 46 ncı maddede öngörülen askerî eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar.

(4) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenlerin deneme (adaylık) süresi iki yıldır.

(5) Temel askerlik eğitiminde veya askerî eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarıyla bitirdikten sonra atandıkları görevde deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayanlar, subaylığa ve astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilerek aldıkları aylıklar hariç, Devlet tarafından kendilerine yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur.

(6) Temel askerlik eğitiminde iken, çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip subay veya astsubay naspedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta veya muvazzaf astsubaylıkta; bu madde kapsamında temin edilen muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylar ile bunların adaylarından deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri, deneme süresi sonunda geçen sürelerinin tamamı ile temini silahaltında iken gerçekleştirilen yükümlülerin silahaltında geçen sürelerinin tamamı askerlik hizmetinden sayılır. Sayılan hizmet süresi erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. Bunlardan, eksik hizmeti olanların kalan süreleri, 7179 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.

 (7) Muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay adayları sağlık, disiplin, mükâfat ve ceza işlemleri bakımından harp okulu ve astsubay meslek yüksekokulu askerî öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidirler.

(8) Temel askerlik eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır. Bu kişilerin subaylık veya astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarındaki onayda, takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay veya astsubay naspedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.

Yedek subaylık ve yedek astsubaylık hizmetleri sırasında müracaat edenlerin nasbı

MADDE 44 – (1) Yedek subaylık veya yedek astsubaylık hizmeti esnasında ya da terhisini müteakip muvazzaf subay veya muvazzaf astsubay olmak için müracaat edenlerden müracaatları uygun görülenlerin nasıpları 926 sayılı Kanuna göre yapılır.

Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasbı

MADDE 45 – (1) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasbı 926 sayılı Kanuna ve Subay Sicil Yönetmeliğine göre yapılır.

Kendi hesabına fakülte ve yüksekokullarda okuyanların askerî eğitimi

MADDE 46 – (1) Kendi hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler ile lisansüstü öğrenimi sonrası Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimini veya Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitimini başarıyla tamamlayanlar, subay veya astsubay naspedildikten sonra sınıfı ile ilgili göreve atanırlar.

(2) Bunlar, naspedildikleri rütbede sınıflarıyla ilgili açılacak ilk subay veya astsubay sınıf okulları temel eğitimine, sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bunların naspedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

(3) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimi ve Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitimi, ilgili kuvvetin uygun göreceği eğitim mahallinde icra edilir.

(4) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenler, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanırlar ve branşlarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay veya astsubay naspedilenler içinden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca branşlarına ilişkin eğitime tabi tutulurlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer mevzuat

MADDE 47 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde 926 sayılı Kanuna tabi görev yapan veya yapacak olan sağlık personeline ilişkin hususlarda 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan maddelere ilişkin ihtiyaç duyulan hususlar, Rektörlük tarafından çıkarılacak talimat/esaslarla açıklanır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 49 – (1) 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.