22 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31431

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan laboratuvar birimlerini,

c) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda araştırma, test, ölçüm ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

b) Üniversitenin ulusal/uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmak.

c) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli takip ederek Merkez bünyesinde mevcut bulunan cihazları günün koşullarına uygun olarak geliştirmek, bakım ve onarımının yapılmalarını sağlamak.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin personeli, akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası olmak; ilgili projelerde Üniversitenin paydaşlarının yer almalarını sağlamak, projelerin sağlıklı yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırma amaçlı çalışmalar yapmak.

f) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Üniversite-sanayi iş birliğini artırıcı faaliyetler düzenlemek.

e) Gerektiğinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışmalar yapmalarına olanak sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışından gelecek misafir araştırmacılar için uygun ofis ve çalışma ortamlarını sunmak.

g) Üniversiteler arası iş birliğini artırıcı tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezi, akademi ve sektör temsilcilerine tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

h) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Danışma Kurulu.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(3) Rektör, Müdürün önerisiyle çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en az beş, en çok dokuz üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki üyeler Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç) kere katılmayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulunca kurum içi veya kurum dışı kişiler arasından önerilen, Rektör tarafından görevlendirilen Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik araştırma, uygulama veya çalışmaları olan en az on bir, en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde ve merkez için belirlenmiş laboratuvarda kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.