22 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31431

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE TOPLUM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultusunda kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, kültür, sanat, sağlık ve benzeri alanlarda kadın ve toplum sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunan her konuda bilimsel araştırma ve inceleme yapmak, farklı bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak ve yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış olan ve evrensel bildirgelerde tanımlanan kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamakla birlikte mevcut toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak.

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet konusu ve kadın çalışmaları ile ilgili ders, tez ve seminer verilmesine yönelik çalışmalar yapmak, öğrencilerin konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

d) Kadın sorunları ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve etkinliklerini izlemek, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişiler ile özel kişilerin talebi doğrultusunda proje üretmek, bilimsel veri sağlamak, inceleme ve araştırma yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

e) Kadın sorunları ile ilgili her alanda kadın ve erkek bireylerin, çağdaş insan hakları ilkeleri doğrultusunda, bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu bilgilendirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren yapılanmaları desteklemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın çalışmaları ile ilgili konuların yer aldığı süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Kadınların eğitimi, istihdamı ve sağlığı konularında uygulanabilir projeler üretmek.

ğ) Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

ç) Yurt içi ile yurt dışındaki ilgili eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin ilgili akademik birimleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve/veya gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını değerlendirmek.

c) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit etmek.

ç) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve görevlerini düzenlemek.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda çalışmalarda bulunan kişiler ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararıyla çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında satın alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.