21 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31430

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANSER ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek grupları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (KANAM): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında, kanser ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, multi-disipliner ve inter-disipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) Klinisyenlerin önerileri doğrultusunda hastalara yönelik kişiselleştirilmiş deneyler, testler ve araştırmalar yapmak, ihtiyaç olursa bu konudaki multi-disipliner ve inter-disipliner çalışmaları organize etmek, hastalara, hasta yakınlarına ve klinisyenlere danışmanlık hizmeti vermek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal, uluslararası projeler üretmek veya var olan projelere katkıda bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversite, kamu-özel kurum ve kuruluşları, sanayi, kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar yürütmek.

e) Çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamak, merkezin amaçlarına yönelik olarak var olan laboratuvarları güçlendirmek ve onlarla iş birliği yapmak.

f) Sivas ve Türkiye genelinde kanser riski analizi yapmak.

g) Güncel bilgi ve teknolojileri takip ederek kanserle ilgili başta sağlık hizmeti sunumu yapan kişi ve kurumlar olmak üzere topluma, yöneticilere, sağlık uygulayıcıları ve benzerlerine yönelik eğitim programları hazırlamak ve bu eğitimleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek her türlü araştırmaları yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak ve bütün bunları teşvik etmek.

b) Kanser ve kanser ile ilgili bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.

c) Üniversitede tüm bilim dallarında/alanlarında kanserle ilgili farkındalığı arttırmak, ortak çalışmaları teşvik etmek, birlikte araştırma, geliştirme ve uygulamalar yapmak.

ç) Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün kanser hastalığı ile ilgili etkinliklerine katılmak.

d) Kanser araştırmaları alanında her türlü bilgi ve veriyi depolamak ve yaymak, erişimini sağlamak için çalışmalar yapmak, kanser kayıt merkezini oluşturmak ve bunun için ilgili kurumlarla iş birliği kurmak.

e) Kanser ile ilgili sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilimlerde gerçekleştirilecek olan araştırmalarda, araştırmacıların projelerine yönelik bilgi ve altyapı olanakları sağlamak, bu olanakları araştırmacının ihtiyacı ve merkezin imkânları dâhilinde imzalanacak bir iş birliği protokolü altında kullandırmak.

f) Kamu-özel kişi, kurum ve kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek ve kanser hastalarının ihtiyaç duyabileceği “kişiye özgü” yaklaşımını esas alan tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak.

g) Kamu ya da özel; kişi, kurum ve kuruluşların gereksinim duyduğu kanser ilişkili tanı kiti, prognoz kiti, ilaç ve benzeri ihtiyaçları birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından kanser araştırma ve/veya uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları/çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisiyle, Rektör Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini vekâleten yerine getirir.

(5) Süresi biten Müdür ve müdür yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(6) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili gerekli planları ve raporları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

e) Her yılsonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezde tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

g) Yönetim ve Danışma Kurulu toplantıları için toplantı gündemini oluşturarak üyelere ulaştırılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarına yönelik olarak Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Yönetim Kuruluna başkanlık eden Müdür ya da Müdür Yardımcısının kararı geçerlidir.

(3) Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan, program, yönerge ve benzerlerinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

c) Alt çalışma grupları, komisyonları, birimleri kurmak, çalışmalarını takip etmek.

ç) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

e) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporu hazırlamak ve bunların rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır. Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri arasından Senato tarafından onaylanan Üniversite öğretim elemanlarından en az 5, en çok 10, istekleri halinde kamu ve/veya özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere Üniversite dışından en az 5, en çok 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdürün talebi üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılmasını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılması hususunda önerilerde bulunmak.

(3) Danışma Kurulundan alınan görüşler tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulunda ve Üniversite Danışma Kurulu gündeminde görüşmek üzere rapor şeklinde Rektörlük Genel Sekreterliğine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve demirbaş ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezde görevlendirilecek teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, Müdürün 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca teklifi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

(3) Merkezin her türlü faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli mekan, çalışma ortamı, teknik altyapı ve tefrişat Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato kararları ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.