21 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31430

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2013 tarihli ve 28796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibaresi “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NEÜTÖMER): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere yüz yüze ve/veya uzaktan eğitimle Türkçe öğretmek.”

“h) Yabancı uyruklular için yüz yüze ve/veya uzaktan eğitimle Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek.”

“m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halk Bilimi, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibaresi “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2013

28796