21 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31430

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil yeterlikleri ve seviyeleri akademik yılbaşında ve Güz dönemi sonunda Dil Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir.”

“(9) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT, TOEFL Paper-Based, TOEFL-Computer-Based, CAE, FCE, IELTS, PTE ve benzeri) Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra Akademik takvimde belirtilen Program başlangıç tarihine kadar, program başlangıcından sonra kayıt olanlar için ise kayıt tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile elden teslim etmekle yükümlüdürler.

(10) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını son iki yıl içinde başarıyla tamamlayan veya bu programlardan muaf olan öğrencilerin, başarı durumlarını gösteren belgelerini 9 uncu fıkrada belirlenen süreyi aşmamak koşuluyla değerlendirilmek üzere Dil Okulu Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmesi aşamasında, başka bir üniversiteden alınan İngilizce Hazırlık Programı muaf belgesi veya İngilizce Hazırlık Programı sonrası başarı belgesinin değerlendirmesi öğrencinin geldiği üniversitenin eğitim dili %100 İngilizce olan programlar için kabul ettiği başarı puanına göre yapılır. İki yıldan daha önce beş yılı geçmemek koşulu ile İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan ve ara vermeden devamında en az iki yarıyıl öğretim dili İngilizce olan bir fakülte veya yüksekokul, bölüm öğrencisi olarak okuduğuna dair alınmış belgelerin değerlendirmesi ve muafiyet kararı işlemi ilgili fakültenin intibak kurulunca incelenerek, lüzumu halinde fakülte tarafından ayrıca bir sınav yapılarak değerlendirilir ve fakülte kurulu tarafından denklik kararı olarak Dil Okulu Koordinatörlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.  Dış sınav sonuç belgeleri ise bu Yönetmelikte belirtilen eşdeğerlik tablosu ve/veya değerlendirme ölçütleri esas alınarak incelenir ve muafiyet belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2020

31161