21 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31430

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İlahiyat Fakültesi: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

c) Merkez (HİSAM): Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam medeniyetiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yürütmek, ilgili alanda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar hazırlamak.

b) Üniversite ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri için daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı hazırlamak.

c) İslami ilimlerle ilgili araştırmaları teşvik etmek, bilimsel faaliyetleri ve kültürel etkileşimi artırmak.

ç) Araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere destek olmak.

d) Üniversite ve dışındaki kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak.

e) Sosyal sorumluluk kapsamında halkı dini konularda aydınlatmaya yönelik faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında organize etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslam medeniyeti ve düşüncesiyle ilgili araştırma, inceleme, eğitim ve yayın faaliyetlerini yürütmek.

b) İslam düşünce ve medeniyetiyle ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, paneller, çalıştaylar, eğitim çalışmaları ve seminerler düzenlemek.

c) İslâmî ilimler alanında çalışan araştırmacıları desteklemek ve bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkiye ve Dünyanın farklı bölgelerinde İslam medeniyet ve düşüncesiyle ilgili kurumlarla irtibat kurmak, karşılıklı bilgi, tecrübe paylaşımı yaparak gerekli durumlarda eleman ve öğrenci değişimini gerçekleştirmek.

d) İslam medeniyeti alanındaki kaynak eserlerin dilimize kazandırılması için plan ve projeler hazırlamak, bu alanla ilgili akademik yayınlar yapmak ve bu sahada yazma eserlerin tahkiki üzerine çalışmalar yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde bulunan öğrenciler için gerek duyulan alanlarda kurs ve seminerler düzenlemek.

f) Araştırma ve inceleme yapacak araştırmacı ve kurumlara destek olmak, İslam medeniyeti alanında başarılı çalışmalara ödül vermek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda Ülkemiz insan kaynaklarının zenginleştirilmesi için eleman yetiştirmek ve lisans/lisansüstü öğrencilere destek sağlamak.

h) Merkezin amaçlarına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayıcı diğer kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikler tertiplemek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokol oluşturmak.

i) Toplumu dini konularda bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla faaliyetler ve projeler oluşturmak.

j) İslami ilimleri kapsayan alanlarda lisansüstü eğitim gören öğrencilerin akademik düzeylerini ve yabancı dil yeterliklerini geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Rektör tarafından İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) İlgili fakülte ve enstitüler ile diğer uygulama ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapmak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu hazırlamak, bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Müdür yardımcılarının görev dağılımlarını belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üyelerle birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa, gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programları hazırlamak ve planlamak, programlara katılım koşullarını belirlemek.

b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek.

d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacılara ve ürünlerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

f) Müdür tarafından önerilen veya Yönetim Kuruluna getirilen işler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda tavsiyelerde ve değerlendirmelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde gerekli hallerde Merkezin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.