20 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31429

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: İsteğe bağlı yer değiştirme taleplerinin değerlendirilmesine esas olmak üzere; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik gösteren illerde bulunan havalimanları gruplarını,

b) Bölge Planlaması Tablosu: Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren havalimanlarının gruplandığı bölgeleri gösteren tabloyu,

c) Fiili hizmet süresi: Personelin hâlihazırda görev yaptığı yerde fiilen çalışması gereken süreyi,

ç) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

d) Hizmet puanı: Hizmet süresinin EK-1’de yer alan Bölge Planlaması tablosunda belirtilen katsayı üzerinden hesaplanan puanı,

e) Hizmet süresi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süresini,

f) Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesini,

g) Personel Planlama Cetveli: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yapılan iş analizleri sonucunda hazırlanan, havalimanlarında olması gereken unvan bazında asgari ve azami personel sayısını belirten cetveli,

ğ) Unvan cetveli: Birbiriyle karşılıklı yer değiştirme yapılabilecek unvanların listesini,

h) Ünite: Merkez teşkilatındaki Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları, müstakil müdürlükleri; taşra teşkilatındaki havalimanı başmüdürlüklerini/havalimanı müdürlüklerini, hava trafik kontrol merkezi başmüdürlüğü ve havalimanları slot koordinasyon merkezi başmüdürlüğünü,

ı) Yer değiştirme dönemi: Yer değiştirme taleplerinin toplanarak tayin işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda pozisyon imkânları ile hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Bu atamalarda, hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

c) Personelin yer değiştirme işlemlerinde, Personel Planlama Cetveli esas alınır.

Hizmet bölgeleri ve çalışma süreleri

MADDE 6 – (1) Hizmet bölgeleri; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri gruplandırılmak suretiyle oluşturulan beş bölgedir. Bölgelerde bulunan görev yerleri EK-1’de yer alan Bölge Planlaması Tablosunda yer alır.

(2) Zorunlu çalışma süreleri birinci ve ikinci bölgelerde dört yıl, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde üç yıldır.

Hizmet puanı hesabı

MADDE 7 – (1) EK-1’de yer alan tabloda bulunan hizmet bölgelerinden;

a) Birinci bölgede bulunan ünitelerde görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,001” katsayısı ile çarpılmasıyla,

b) İkinci bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,00125” katsayısı ile çarpılmasıyla,

c) Üçüncü bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,0015” katsayısı ile çarpılmasıyla,

ç) Dördüncü bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,00175” katsayısı ile çarpılmasıyla,

d) Beşinci bölgede bulunan havalimanlarında görev yapan personelin o bölgede fiilen görev yaptığı hizmet süresi gün hesabı yapılarak “0,002” katsayısı ile çarpılmasıyla,

hizmet puanı oluşturulur.

(2) Hizmet puanı hesabında personelin bir ayı aşan hizmet içi eğitimlerde geçen sürelerin tamamı eğitimin yapıldığı bölgeden değerlendirilir.

(3) Fiili hizmet süreleri hesaplanırken personelin kendi isteği ile yapılan bir ayı aşan geçici görevlendirmeler, ücretsiz izin ve bir ayı aşan hizmet içi eğitimlerde geçen süreler dikkate alınmaz.

(4) Askerlik ve ücretsiz izinde geçen süreler, fiili hizmet süresi ve hizmet puanı hesaplanırken dikkate alınmaz.

(5) Yurt dışında sürekli veya üç ayı aşan süreli geçici görevlendirmelerde (yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilenlerin, yurt dışında geçirdiği süreler hariç) bu Yönetmeliğin birinci bölgesi için öngörülen hizmet puanı üzerinde değerlendirilir.

(6) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda, eski görev yerinden ayrılış ile yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında geçen sürede hizmet puanı, eski görev yerinin katsayısıyla işlem yapılarak hesaplanır.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda uyulacak genel esaslar

MADDE 8 – (1) İsteğe bağlı tayin dönemi haricinde yasal nedenler, soruşturma raporu, mahkeme kararı, yönetim kurulu kararı, sağlık durumu, engellilik durumu, can güvenliği, karşılıklı yer değiştirmeleri ile hizmetin aksatılmaması bakımından hizmetin gereği olanlar hariç, personelin tayin talepleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca dikkate alınmaz.

(2) Eş durumu tayin dönemleri haricinde, eş durumu nedeniyle tayin talepleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca dikkate alınmaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan yer değiştirme talepleri, Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatı ünitelerince evrak kontrolleri yapılarak, şartları taşıyan talepler İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir, şartları uygun olmayan talepler ise gerekçesi ile birlikte ilgili personele yazılı olarak bildirilir.

(4) Personelin yapılan yer değiştirmelerden 15 inci maddenin birinci fıkrası ile 17 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılan tayinler ile unvan değişikliği sınavı ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılan tayinler ve işletme/terminal hizmetleri elektroniği birimlerinden hava seyrüsefer elektroniği birimlerine geçiş işlemleri dışında kalan her yer değiştirme için hizmet puanından üç puan düşülür.

(5) İşletme/terminal hizmetleri elektroniği birimlerinden hava seyrüsefer elektroniği birimlerine geçiş işlemleri dâhil olmak üzere görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, ataması yapıldığı ünitede dört yıl fiili hizmet süresini tamamlamadıkça (sonradan ortaya çıkan sağlık mazereti ve olağanüstü durumlar hariç) yer değiştirme talebinde bulunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Yer değiştirme halleri

MADDE 9 – (1) Yer değiştirme usulleri şunlardır:

a) İsteğe bağlı yer değiştirmeler.

b) Karşılıklı yer değiştirmeler (becayiş).

c) Mazerete bağlı yer değiştirmeler:

1) Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler.

2) Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler.

3) Olağanüstü ve zorunlu haller nedeniyle yer değiştirmeler.

4) Engellilik durumu nedeniyle yer değiştirmeler.

ç) Hizmetin gereği nedeniyle yer değiştirmeler.

d) Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 10 – (1) Kuruluş personelinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında yıl içinde Temmuz ayı içerisinde talepler toplanır ve Ağustos ayı içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yer değiştirme döneminde tayin yapılması Kuruluşun o tarihteki merkez ve taşra teşkilatındaki ihtiyaç durumuna göre gerçekleşecek olup uygun olmaması halinde yapılması zorunluluk arz etmez.

(3) İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri EK-1’de yer alan tablodaki süreler dikkate alınarak elektronik ortamda (e-tayin) yapılır.

(4) Yer değiştirme başvurusu, sistem üzerinden yapılır ve yapılacağı dönem için geçerli olur.

(5) Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için;

a) Birinci bölgede görev yapan personel; aynı bölgede veya ikinci bölgede yer alan bir havalimanına en az dört yıl fiili hizmet süresini doldurmadan; üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgede yer alan bir havalimanına ise en az iki yıl fiili hizmet süresini doldurmadan,

b) İkinci bölgede görev yapan personel; aynı bölgede veya birinci bölgede yer alan bir havalimanına, en az dört yıl fiili hizmet süresini doldurmadan; üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgede yer alan bir havalimanına ise en az iki yıl fiili hizmet süresini doldurmadan,

c) Üçüncü bölgede görev yapan personel; aynı bölgede, birinci veya ikinci bölgede yer alan bir havalimanına, en az üç yıl fiili hizmet süresini doldurmadan; dördüncü ve beşinci bölgede yer alan bir havalimanına ise en az iki yıl fiili hizmet süresini doldurmadan,

ç) Dördüncü bölgede görev yapan personel; aynı bölgede, birinci, ikinci veya üçüncü bölgede yer alan bir havalimanına, en az üç yıl fiili hizmet süresini doldurmadan; beşinci bölgede yer alan bir havalimanına ise en az iki yıl fiili hizmet süresini doldurmadan,

d) Beşinci bölgede görev yapan personel; en az üç yıl fiili hizmet süresini doldurmadan,

aynı bölge ve diğer bölgelere tayin talebinde bulunamaz.

(6) Yer değiştirme kontenjanları; personelin halen görev yaptığı yer, bulunduğu unvandaki personel sayısı, ilgili ünitenin çalışma saatleri ve uçuş trafiği dikkate alınarak unvan bazında değerlendirilerek tayin döneminde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

(7) Tercih edilen pozisyona, beşinci fıkrada yer alan şartları taşıyan personel arasından hizmet puanı büyük olanın yerleştirmesi yapılır. Hizmet puanının denkliği halinde Kuruluşta başlayış tarihi önce olana, onun da denk olması halinde sicil numarası rakamsal olarak küçük olana öncelik verilir.

(8) İsteğe bağlı tayini onaylanıp, tebligat işlemi gerçekleştikten sonra tayininden feragat eden personel takip eden dönemde mazerete bağlı yer değiştirme talebi hariç tayin talebinde bulunamaz.

(9) Çanakkale ili hariç olmak üzere birden fazla ünitenin bulunduğu illerde ve bu illerde bulunan ünitelere bağlı birimlerde görev yapan personel, fiili hizmet süresi ve yer değiştirme dönemlerinden bağımsız olarak görev yaptığı il içinde veya o ilde bulunan üniteye bağlı birimlere yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(10) Seyrüsefer yardımcı cihazlarının bulunduğu istasyonlar ile o istasyonların bağlı bulunduğu üniteler arasındaki tayinler fiili hizmet süresi ve yer değiştirme dönemlerinden bağımsız olarak değerlendirilir.

Karşılıklı yer değiştirmeler (becayiş)

MADDE 11 – (1) Bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış aynı unvandaki personelin karşılıklı yer değiştirme talepleri değerlendirilir.

(2) İlgili mevzuat kapsamında yaş haddinden emekli olmasına üç yıl veya daha az kalanların becayiş müracaatları değerlendirilmez.

(3) Personelin karşılıklı yer değiştirme talepleri unvan cetveline göre değerlendirilir.

(4) Karşılıklı yer değiştirme yapılan personelden birinin talebinden vazgeçmesi halinde, yer değiştirme işlemleri karşılıklı olarak iptal edilir.

Mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapan personel; mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında eş durumu, sağlık durumu, engellilik durumu ile olağanüstü ve zorunlu haller mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 13 – (1) Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler yıl içinde iki dönem halinde toplu olarak gerçekleştirilir:

a) Birinci dönem tayinler: Talepler Şubat ayının ilk iki haftası içerisinde alınır ve Nisan ayı içerisinde sonuçlandırılır.

b) İkinci dönem tayinler: Talepler Ağustos ayının ilk iki haftası içerisinde alınır ve Ekim ayı içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Eşi zorunlu nakle tabi kamu kurumlarda görev yapanlar hariç olmak üzere; personel atandığı tarihten itibaren aynı ünitede fiilen iki yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunamaz.

(3) Yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin eklenmesi gerekir.

(4) Eş durumu nedeniyle tayin isteyen personelin;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Kuruluşta çalışıyor olması halinde, Kuruluşun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde üç yüz altmış gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde Personel Planlama Cetvelinde yer alan unvan esaslı azami ve asgari personel sayıları göz önünde bulundurulur.

(6) Eş durumu mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan personel, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde üç yüz altmış gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına veya sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi (her yıl Ocak ayında) ibraz etmekle yükümlüdür.

(7) Aile birliği mazeretine dayalı olarak bulunduğu bölgedeki fiili hizmet sürelerini tamamlamayanlar için, eş durumu nedeniyle yer değiştirme işlemi yapılan personel, eşi kamu görevlisi ise görev belgesinin; kamu görevlisi değilse, kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalıştığını gösterir belgeyi her yıl Ocak ayında ünitesi aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ibraz eder. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca belgede; ibraz edildiği tarih itibarıyla son iki yıl içinde üç yüz altmış gün sosyal güvenlik primi yatırılmış olması şartı aranır. Son iki yıl içerisinde üç yüz altmış gün sosyal güvenlik primi yatırılma şartını sağlayamayanların öncelikle daha önceki görev yeri olmak üzere, Personel Planlama Cetveline göre eski görev bölgesinde bulunan havalimanlarından birine yer değişikliği yapılır. Personelin eş durumu mazeretiyle tayin olduğu tarihten itibaren, eşinin bin sekiz yüz gün sosyal güvenlik primi yatırmış/yatırılmış olanlardan belge talebinde bulunulmaz.

(8) Eş durumu şartlarının teyidi gerektiğinde kamu kurum, kuruluşları ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sorgulanır. Sonradan eş durumu şartlarının kaybedilmesi durumunda öncelikle personelin görev yaptığı yer olmak üzere, Personel Planlama Cetveline göre eski görev bölgesinde bulunan havalimanlarından birine yer değişikliği yapılabilir. Eski görev bölgesine yer değişikliği yapılan personelin sonrasında isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunması durumunda bu Yönetmeliğe göre işlem tesis edilir.

(9) Eşi zorunlu nakle tabi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, eşi ile aynı ilde ikamet etmesine rağmen kendi isteği ile aile birliğini bozarak başka bir ile yer değiştirmesi yapılmış veya eşi ile aynı ilde ikamet etmesine rağmen kendi talebi üzerine Kuruluşa açıktan ataması yapılmış personel beş yıl süreyle bu madde hükümlerinden faydalanamaz.

Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 14 – (1) Personel yeni görev yerine atandığı tarihten sonra ortaya çıkan sağlık durumu nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu annesi, babası, çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı ünitenin bağlı olduğu il veya ilçe sınırları içerisinde takip ve tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(2) Personel ile birlikte ikamet etmeyen bakmakla yükümlü olduğu anne veya babanın sağlık durumu nedeniyle tayin isteğinde bulunacakların, anne veya babanın günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğini tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri halinde Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme işlemi yapılabilir.

(3) Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde öncelikle aynı hizmet bölgesi içinde başka bir havalimanına, bu şekilde mazeretin karşılanmaması durumunda ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretini karşılanabileceği bir havalimanına ataması yapılabilir.

Olağanüstü ve zorunlu hallerde yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın, salgın ve benzeri afetler ile durumlarını belgelendirmek şartıyla can güvenliği gibi özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmayanlardan yer değiştirme suretiyle tayin talebinde bulunanların tayinleri Personel Planlama Cetveline göre Kuruluşun ihtiyacı olan bir yere yapılabilir.

(2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca ünitenin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin yer değiştirme işlemi yapılır.

Engellilik durumu nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 16 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda engellilik oranı %40 ve üzerinde olduğu ve günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu raporu ile karar verilen Devlet memuru ve sözleşmeli personel ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı yer değiştirme işlemi yapılabilir.

(2) Personelin kendisinin, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Eğitim veya tedavinin tayin talep edilen yerde yapılabildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.

(3) Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmelerde Personel Planlama Cetvelinde yer alan unvan esaslı azami ve asgari personel sayıları göz önünde bulundurulur ve sonradan çıkan engellilik durumları hariç olmak üzere bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(4) Daha önce eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının engellilik durumu bulunmasına rağmen isteğe bağlı, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı ile yer değiştirmesi yapılan veya Kuruluşa açıktan ataması yapılan personel bu madde hükümlerinden faydalanamaz.

Hizmetin gereği nedeniyle yer değiştirmeler

MADDE 17 – (1) Birim/ünite açılması veya yeniden yapılandırılmasından doğan ihtiyaçların karşılanmasında Kuruluşta iki yıl hizmet süresini tamamlayan personelin tayini yapılabilir. Çanakkale ili hariç olmak üzere aynı il sınırları içerisindeki yer değiştirmelerde iki yıl hizmet süresi şartı aranmaz.

(2) Denetim, inceleme, idari veya adli soruşturma nedeniyle personelin aynı yer ve/veya görevde kalmalarında sakınca görülmesi durumunda tayini yapılabilir.

(3) İş gücü gereksinimindeki değişmelerden doğan ihtiyaçların karşılanmasında, Kuruluşta iki yıl hizmet süresini tamamlayan personelin tayini yapılabilir.

(4) İş motivasyonunu azaltan, çalışma huzurunu bozan ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği belgeler ile tespit edilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri (sicil ve başarı değerlemesi, disiplin soruşturması ve benzeri) ile birlikte ünite amirince teklif edilebilir. Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürce değerlendirilir. Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere tayini yapılabilir.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 18 – (1) Ataması yapıldıktan sonra gerçekleşen terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle eş veya çocukları şehit olan, eş veya çocukları çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan personelin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarını ilgili makamlarca belgelendirmiş olması kaydıyla, Personel Planlama Cetveli dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Duyuru ve başvuru şekli

MADDE 19 – (1) Yer değiştirme kontenjanları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

(2) Yapılacak duyuruda, başvuru süresi ve varsa diğer hususlara da yer verilir.

Atama onayının tebliği

MADDE 20 – (1) Yer değiştirme suretiyle yapılan atama işlemleri, personelin görev yaptığı ünitesine tebliğinden itibaren en geç on iş günü içinde ilgililere tebliğ edilir.

(2) Ünite amirince gerekçeli talep bildirilmesi halinde söz konusu süre en fazla iki katına kadar uzatılabilir.

(3) Mücbir sebepler hariç olmak üzere tebliğ tarihi ayrılış tarihi olarak kabul edilir.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda işe başlama

MADDE 21 – (1) Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki bir göreve atanan personel, tayin emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki bir göreve atanan personel tayin emrinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde yeni görevine başlamak zorundadır.

Yer değiştirme işleminin iptali

MADDE 22 – (1) Yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen personelin yer değiştirme iptali yapılmaz. Zorunlu hallerde, iptal talebine ilişkin gerekçeler dilekçede açıkça belirtilmek ve gerekçeye ilişkin bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilmesini müteakip değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçek dışı beyan veya geçerli olmayan belgelere dayalı işlemler

MADDE 23 – (1) İlgili personel tarafından verilen ve atama işlemlerinin dayanağı olan bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulur ve idari soruşturma yapılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki dört yıl boyunca yer değiştirmesi yapılmış olan personel, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl boyunca isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunamaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar personelin hizmet puanına ilişkin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız