18 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31427

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İşsiz üyenin, oda organlarından eğitim alması için yıllık üyelik aidatı ödeme şartı aranmaz.”

“ğ) Üyeler, doğum nedeniyle aldığı ücretsiz izin süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.