18 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31427

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ile atama yapılacak kadroların sınıf, derece ve sayıları Resmî Gazete’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Üst Kurulun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “psikoloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal hizmet,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Adaylar tarafından Üst Kurulun resmi internet sitesinde/e-Devlet’te yer alan elektronik başvuru formundaki bilgilerin, ilan edilen başvuru süresi içinde doldurulması ve sisteme gerekli bilgi ve belgelerin girilmesi/yüklenmesi ile başvuru işlemi tamamlanmış olur. Sisteme girilmesi, doğrulanması veya okunabilir bir dosya olarak yüklenmesi gerekli olan bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Kimlik bilgileri.

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

c) Mezuniyet durumuna ilişkin bilgi (Sistemde görünmeyen mezuniyet durumu için mezun olunduğuna ilişkin belgenin başvuru sistemine yüklenmesi gerekir.).

ç) KPSS sonuç bilgisi.

d) Yabancı dil sınavı sonuç bilgisi (YDS sonuç bilgisi olmayanlar için yabancı dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin başvuru sistemine yüklenmesi gerekir.).

e) Özgeçmiş.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şekilde, elektronik ortamda yapılan başvuru dışında, adaylardan şahsen veya posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenmez. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sisteme gerçeğe aykırı olan bilgi/belge yüklediği tespit edilenlerin başvurusu veya sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir şekilde hak talep edemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve ilan panolarında” ibaresi ile ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş Sınavı Komisyonu; adayların, sözlü sınav puanının yüzde otuz beşi, yabancı dil puanının yüzde on beşi ve KPSS (A) puanının yüzde ellisi toplanarak giriş sınav sonuç puanını tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sırasına göre öğrenim dalları itibarıyla sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar kazanan aday belirlenir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla öğrenim dalları itibarıyla Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenecek sayıda yedek aday listesi düzenlenir. Giriş sınavında, istenilen asgari puanı almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan herhangi bir sebeple ataması yapılmayan ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıl içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav sonuçları, Giriş Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Üst Kurul Başkanı tarafından onaylanır. Sonuçlar Üst Kurulun resmi internet sitesinde duyurulur. Kişilere ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veya Üst Kurulca onaylı örneği,

f) YDS belgesi veya YDS belgesine sahip olmayanlar için yabancı dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylı örneği.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yanı sıra mezuniyet alanlarına göre belirlenecek uzmanlık alanındaki bilgilerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yeterlilik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcıları, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri halinde Üst Kurul uzmanlığına atanırlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2011

27966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/10/2011

28078

2-

18/6/2014

29034