18 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31427

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Su altı ve su üstü sportif faaliyetler, 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında yapılamaz ve yapanlar hakkında Alan Başkanlığınca 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümleri uyarınca da işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2020

31303