17 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31426

YÖNETMELİK

OSTİM Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanması ve uygulanmasını gerçekleştiren öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İdari Koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personelini,

ç) Merkez: OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin uluslararası öğrencilerine, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, ülkemize gelen misafirlere ve Türkçe öğrenmek isteyen herkese Türkçe’yi güzel, etkili, akademik bir şekilde öğretmek.

b) Türkiye’yi, Türk tarihini ve Türk kültürünü tanıtmak.

c) Merkezin amaçları kapsamında gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak.

ç) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarını yetiştirmek.

d) Uluslararası programlarla Türkiye’ye ve Üniversiteye gelen misafirlere Türkçe dersleri vermek, gelen yabancı misafirleri Türk kültürü ve Türk tarihiyle tanıştırmak.

e) Eğitimcilerin donanımlarının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi için Yabancılara Türkçe Öğretimi kursları düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek.

g) Türk dilini öğretmek ile kalmayıp aynı zamanda Türk dili ve diğer yabancı diller ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak.

ğ) Üniversite içi öğrenci ve öğretim elemanlarına ve Üniversitenin imkanları dahilinde dışarıdan müracaat eden vatandaşlara yabancı dil eğitimi vermek ve yurt dışı tecrübeleri sunmak.

h) Çeşitli geziler, uluslararası programlar düzenleyerek öğrencilere Avrupa ve diğer ülkelerin ekonomisini ve kültürünü tanıtmak, yetenek ve becerilerini geliştirmek, sosyal çevre edinmesine yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü, aynı zamanda öğretilen dilin kültür ve tarihini tanıtmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

c) Üniversitenin düzenlediği uluslararası programlarda öğrencilerin Avrupa ülkelerinde tecrübe edinmesi ve staj yapması için yabancı dil eğitimleri vermek.

ç) Üniversitelerdeki Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılan çalışmaları duyurmak için kurs ve seminerler düzenlemek.

d) Türkçe ve yabancı dillerin öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

e) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.

f) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversiteler ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.

ğ) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

h) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine (AODK) uygun sertifika vermek.

i) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek.

j) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve çalışanlara Türkçe ve yabancı dil öğrenme imkânı sunmak.

k) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

l) Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde gruplara ve kişilere Türkçe ve yabancı dil eğitimi vermek.

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin ve aynı zamanda yabancı dil eğitimi alan Türk öğrencilerin birbirileri ile tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

n) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkeziyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin akademik veya idari kadrosunda yer alan kişiler arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürün görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

e) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.

f) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği dört üye olmak üzere en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kararı belirleyicidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

ç) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

d) Merkeze alınacak öğrenci sayısını her yıl belirlemek.

e) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.

f) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

g) Merkez şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.

ğ) Yeni şubelerin açılması veya mevcut şubelerden gerekli görünenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak.

h) Açılan yeni şubelere ve onların işleyişine ilişkin esasları belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.