16 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31425

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bakanlık, 6 ncı maddede belirtilen denetim konularında ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30” ibaresi “60” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık, denetim raporunu ve/veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü EPDK’ya gönderir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2017

30258

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2020

31006