15 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31424

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  23/8/2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat kapsamında hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yüz yüze, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı olarak veya uzaktan eğitim şeklinde (çevrimiçi/çevrimdışı) veya karma yöntemler ile; kurs, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2017

30163