15 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31424

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü Merkezin çalışma alanı ile ilgili sadece Tıp Fakültesinde çalışan ve mesai dışında mesleğini serbest olarak icra etmeyen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/1/2013

28530

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/9/2014

29134