15 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31424

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MARMARA TÖMER): Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkçe öğretimi  alanlarına yönelik araştırmalar yapmak.

b) Türkçe öğretimi alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve çalışma alanları açmak.

c) Türkçe öğretimi alanında, ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek, bu konulardaki araştırmacılar ile ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlamak.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde, Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile Türkçe öğretimi  alanında işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türklere ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar, sertifika programları açmak, staj imkanı sunmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

f) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

g) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek.

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversiteler ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.

ı) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak.

i) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek.

j) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek.

k) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve toplantıları (kongre - sempozyum - çalıştay - fuar ve benzeri) yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde Türkçe öğretimi  alanı ile ilgili çeşitli konularda araştırmalar üretmek.

b) Türkçe öğretimi alanında ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar ve faaliyetlerde bulunmak, projeler, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile sertifika ve eğitim programları düzenlemek.

c) Türkçe öğretimi  alanlarına yönelik araştırmalarla ilgili bölümlerde verilen veya verilecek dersler ile teorik bilgi ihtiyacını karşılamak.

ç) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde, Türkçe eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

f) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının  görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak, onaylanması halinde Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör onayı ile yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.