14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Maltepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsünü,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Öğrenci: Maltepe Üniversitesinin her düzeydeki öğrencilerini,

e) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektör Yardımcısı: Maltepe Üniversitesinin eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısını,

g) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar tasarlamak ve bu programları yürütmek.

b) Öğretim elemanlarına yönelik olmak üzere, öğretim faaliyetlerini çağın gereklerini hesaba katarak zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar tasarlamak ve uygulamak.

c) Üniversiteye yatay geçiş, dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumu için programlar tasarlamak ve uygulamak.

ç) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye uyumu için programlar tasarlamak ve uygulamak.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğretim elemanları için uyum programları düzenlemek ve uygulamak.

e) Üniversitede çalışan tam zamanlı ve ders saati ücretli öğretim elemanlarının mesleki yeterliliklerini artırmak, geliştirmek üzere hizmet içi programlar düzenlemek ve uygulamak.

f) Adil, güvenilir ve geçerli ölçme ve değerlendirme konusunda öğretim elemanlarına destek sağlamak.

g) Ölçme ve değerlendirme konusundaki eğitimi sürekli kılmak.

ğ) Eğitim ve öğretimin yöntem ve teknikleriyle ilgili araştırmalar yapmak.

h) Eğitim teknolojileri konusunda tüm öğretim elemanlarına yönelik seminer, webinar ve benzeri çalışmalar tasarlamak ve uygulamak.

ı) Üniversitede çalışmaya yeni başlayan idari personelin Üniversiteye uyumunu sağlamak üzere programlar tasarlamak ve uygulamak.

i) Üniversitede çalışan tüm idari personelin mesleki yeterliliklerini, iletişim becerilerini, yabancı dil bilgilerini artırmak, geliştirmek üzere çeşitli eğitim programları tasarlamak ve uygulamak.

j) Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin yeni ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde oluşturulması için kalite güvencesi kavrayışına dayalı olarak araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

k) Üniversitenin, özellikle Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle, Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ve diğer akademik birimleriyle işbirliği yapmak.

l) Merkezin verdiği tüm hizmetlerde, stratejik planında yer alan misyon ve vizyonuyla mesleki ve etik ilkelere dayalı olmayı sürekli olarak gözetmek.

m) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek.

n) Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde meydana gelebilecek problemlerle başa çıkabilmeleri için destek sunmak.

o) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ö) Öğrenme ve öğretme konularında rapor, bülten, süreli yayın, kitap ve benzeri özgün yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleriyle güçlü iletişime ve güçlü işbirliğine dayalı olarak öğrenme ve öğretimin güçlü kılınmasına yönelik eğitim, araştırma, uygulama, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

b) Öğrenme faaliyetinin temel dayanağı olan düşünme ediminin etkin olması için çeşitli eğitimler yapmak.

c) Öncelikleri belirlemek, önemliyle önemsizi ayırt etmek, zaman yönetimi ve benzeri konularda öğrencilere rehberlik yapmak.

ç) Dikkat eksikliği, yoğunlaşamama, motivasyon eksikliği, kaygılarla başa çıkabilme, erteleme istemiyle başa çıkma ve benzeri konularda seminerler vermek, rehberlik yapmak; sistemli, etkili ve sürekli eğitimler yapmak.

d) Duruma ve ihtiyaçlara göre, Üniversitede Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimiyle işbirliği yapmak.

e) Üniversitedeki akran mentörlüğü programı ile işbirliği yapmak.

f) Öğrencilerin geleceklerini planlamalarında Maltepe Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkeziyle işbirliği yapmak.

g) Öğrencilerin akademik gelişimini yakından izlemek ve akademik birimlerle paylaşmak.

ğ) Öğrencilerin gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenler hakkında araştırmalar yaparak ilgili birimlere raporlamak.

h) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, akademik personelle paylaşarak öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak.

ı) İlgili olunan çalışma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

i) Öğrenme ve öğretme alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.

j) Üniversitenin tüm iç paydaşlarının 21 inci yüzyıl yetkinlikleri bağlamında öğrenme, öğretme ve eğitim etkinliklerine katılması için programlar tasarlamak ve uygulamak.

k) Öğretim elemanları için eğiticinin eğitimi anlayışı içinde öğretim yöntem ve tekniklerine, öğretim malzemesi hazırlamaya yönelik programlar düzenlemek.

l) Öğretim elemanlarına çevrimiçi uzaktan eğitim pedagojisi ve uygulamaları konularında destek sağlamak.

m) Öğretim elemanlarına mevcut ders izlencelerini yenilemede ve yeni izlenceleri hazırlama konusunda kılavuzluk yapmak.

n) Derslerin çağın gereği olarak dijital ortamlarda tasarımının yapılması, Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) aracılığıyla oluşturulması konusunda planlama yapmak, öğretim elemanlarına bu bağlamda kılavuzluk etmek.

o) Öğretim elemanlarına ölçme ve değerlendirme konusunda sürekli olarak danışmanlık hizmeti vermek.

ö) Öğretim elemanlarına etkili iletişim, sınıf yönetimi, sunum teknikleri ve benzeri konularda seminerler vermek.

p) İdari personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

r) Tüm iç paydaşlarının ihtiyaçlarını ve memnuniyetini belirlemek amacıyla belli aralıklarla çeşitli analizler ve araştırmalar yapmak.

s) Başta okullar olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının olası taleplerini karşılamak üzere çalışmalar yapmak.

ş) Özellikle rehberlik ve araştırma merkezlerine destek vermek ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

t) Araştırma sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda, paylaşmak, geleneksel usullerle ya da dijital olarak yayımlamak.

u) Merkezde verilen tüm hizmetleri belli aralıklarla rapor halinde Rektöre sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili doğrudan çalışmaları ve yayınları olan, öğrenme ve öğretme konusunda yaptığı çalışmalarla Üniversiteye destek veren öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür Merkezin çalışma potansiyelinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre ve Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu belli aralıklarla toplamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu belli aralıklarla toplamak ve bu toplantılara başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyaçlarını Rektöre iletmek.

f) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

g) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ve Müdürle birlikte beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını belirlemek.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin içinden ya da dışından olmak üzere, Merkezin faaliyet alanına giren konularda deneyimli, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş en çok sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Merkez Müdürü gerekli durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yürütmeyi planladığı veya yürüttüğü konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin tüm faaliyetlerini izlemek.

c) Merkezin tüm çalışmalarını, kısa, orta ve uzun vadeli planlarını, çalışmalarını değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.