14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ HELAL ÜRÜN UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (LHUHAM): Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet Başkanı: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; helal ürün ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, helal ürün sanayisi ve tarım/üretim alanındaki problemleri tespit ederek çözümlemek üzere bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Helal ve sağlıklı yaşama yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve Üniversitenin çalışmalarına katkıda bulunmak.

b) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, Üniversitenin bölümlerinde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici eğitimler vermek, helal ürün alanında sertifikalama, ölçme, değerlendirme, ürün ve hizmet standartları araştırmaları ve benzeri alanlarda ortak ve destekleyici program ve eğitimler vermek.

c) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, bilimsel araştırma serileri ve süreli yayınlar çıkarmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak proje ve protokollerle helal ürün ile ilgili üretim hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalama, laboratuvar tetkikleri yapma ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

e) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek, yaşam boyu öğrenim kapsamında faaliyetler yürütmek.

g) Helal ve sağlıklı ürün üretmek için gerekli altyapı çalışmalarına destek olmak, helal ve sağlıklı ürünle ilgili her türlü dijital materyal üretmek, uygulama geliştirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda yer almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Rektörün uygun görüşü, Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla Üniversite öğretim elemanlarından ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili deneyim sahibi uzmanlar arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak.

c) Merkezin verimli ve etkin çalışması için gerekli kararları almak ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak personel ihtiyacını belirlemek.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.