14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dil öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak.

c) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla geziler düzenlemek.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

e) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

f) Türkçe ve diğer dillerin öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından  Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektöre sunulmasına karar vermek.

c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek, gerekli hallerde geçici çalışma grupları kurmak, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yayın çalışma grupları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısı ve eğitimi verilecek olan dillerin çeşitliliğine göre çalışma grupları oluşturulur. Söz konusu grupların kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Grup sorumluları, Merkezde görevlendirilen ilgili dilin ya da dillerin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten grup sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Grup sorumlusu kendi grubunda görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Grup sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Grubuyla ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek.

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, öğretim materyallerinin hazırlanmasında görev almak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.

ç) Kendi grubu ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Grup sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından Müdüre karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.