14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2019 tarihli ve 30668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir. Üniversite dışından atanan ikinci danışmanın en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gereklidir. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında yapılacak iş birliği doğrultusunda öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Kamu kurumları tarafından desteklenen yüksek bütçeli bir projeye sahip veya AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan lisans mezunu adayın lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurulan anabilim/anasanat dalı kurulunca incelenir. Aday anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programa kabul edilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı isterse, aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. Adayın, talep edilmesi halinde görüşmeye katılması zorunludur.

b) Lisansüstü programa başvuran adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir. Ayrıca, doktora programı için adayın, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eş değeri bir puan almış olması gerekir.

c) Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, ilanda belirtilen belgeler ve ilkeleri Senato tarafından kabul edilen, öğrenci-danışman-Üniversite-kurum/firma tarafından imzalanan bir protokol yapmak şartıyla ilanda belirtilen tarihlerde, ilgili programa şahsen veya noter vekâletnameli vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2019

30668

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/3/2019

30728

2-

9/8/2020

31208