14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ NÜKLEER MANYETİK REZONANS

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez (İYTE-NMRM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Merkezini,

ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nükleer manyetik rezonans yöntemlerinin uygulandığı ya da geliştirildiği konularda bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.

b) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.

c) Enstitüde yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

ç) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (l) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nükleer manyetik rezonans yöntemlerinin uygulandığı ya da geliştirildiği konularda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Nükleer manyetik rezonans yöntemleri içeren konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve kurslar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek.

c) Araştırma ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde nükleer manyetik rezonans alanında uzman akademik ve endüstriyel elemanlardan yararlanmak.

ç) Enstitüde ve diğer üniversitelerde öğrenim gören her düzeydeki öğrenciye Merkezin faaliyet alanlarında eğitim ve araştırmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden ve başka bir birimde idari görevi bulunmayan nükleer manyetik rezonans (NMR) Spektroskopi sistemleri üzerine deneyimi olan Enstitü öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Rektör, Müdürün önerisiyle nükleer manyetik rezonans alanında deneyimi olan Enstitü öğretim üyeleri arasından birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün yokluğunda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder, vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkez personelinin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlayıp, onay için Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kuruluna her yılsonunda, Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan, nükleer manyetik rezonans spektrometre ve/veya biyolojik sistemler ve organizmalar ile çalışmaları, yayın, araştırma, uygulama deneyimi ve birikimi bulunan; organik kimya, organometalik kimya ve biyolojik malzeme ve/veya organizmalar alanlarında araştırma birikimi bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından doğrudan görevlendirilecek iki, Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek dört kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilecek üç kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi sona eren veya altı aydan fazla bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir kez, gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Merkeze bağlı laboratuvarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirlemek.

ç) Enstitüde bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Enstitü içinden ve dışından konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcileri arasından görevlendirilen en az beş en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanarak, merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Proje gruplarının ve merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.