14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitü bünyesindeki programlara kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans tezi, dönem projesi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezi gibi uygulama ve tez çalışması dönemlerinde danışmanlık yapmak üzere anabilim dalı önerisiyle ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Enstitü: İzmir Tınaztepe Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

d) Enstitü anabilim dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

e) Enstitü anabilim dalı kurulu: İlgili anabilim dalı kurulunu,

f) Enstitü kurulu: İlgili Enstitü kurulunu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,

ğ) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

h) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Müdür: Enstitü Müdürünü,

j) Mütevelli Heyet: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Öğrenci bilgi sistemi: Üniversitenin eğitim-öğretim organizasyonuna ilişkin tüm verilerinin yönetilmesi, depolanması ve raporlanmasını sağlayan elektronik bilgi yönetim sistemi yazılımını,

l) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

o) ÜAK: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını,

ö) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Yerleştirme puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanından üretilen kesin kayıtta kullanılan puanı,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ve Öğretim Düzeyleri

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezsiz veya tezli olarak yürütülür.

(2) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüye bağlı anabilim dalı bünyesinde lisansüstü bir program, YÖK’ün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olmak koşuluyla ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Anabilim Dalı Kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri Enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yurt içi diğer yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılarak ortak programlar açılabilir.

(4) Eğitim ve öğretim; yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir.

Ders açılması ve ders görevlendirmeleri

MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dalında ilk defa açılması düşünülen yeni bir ders için; dersi açmak isteyen öğretim üyesi dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını Enstitü anabilim dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, Enstitüye iletilen ilgili dersler Enstitü kurul kararı ile açılır.

(2) Enstitü anabilim dalında bir yarıyılda açılacak mevcut dersler ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri Enstitü anabilim dalı kurulu kararına bağlı olarak anabilim dalı önerisi ile Enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra açılacak derslerin ve sorumlularının değiştirilmesine, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca çok disiplinli programlarda açılacak dersler için, öğretim üyelerinin görevlendirilmesi hususunda anabilim dalı tarafından ilgili fakülte veya meslek yüksekokulunun uygun görüşü alınır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir, ancak zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları da görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesi

Kontenjan

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları Enstitü anabilim dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.

İlan, başvuru ve ön değerlendirme

MADDE 9 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına göre işlem yapılır. Başvurular ilgili Enstitüye şahsen ya da elektronik ortamda yapılır.

(2) Adaylar, başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda adayın kaydı yapılmaz.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvuru koşulları, Enstitü anabilim dalı başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato onayı ile ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya ALES'e eş değer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eş değer puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

(3) Anabilim dalı kurullarınca aksi kararlaştırılmadıkça tezli yüksek lisans program başvurularında yabancı dil puanı aranmaz.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

a) İlgili alandan tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç, tıp, diş hekimliği fakültelerinden mezuniyet diplomasına, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

b) Başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

c) Merkezi yabancı dil sınavından Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararı ile 55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen yabancı dil asgari taban puanına veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puana sahip olmak.

ç) Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında 55 puandan az olmamak üzere İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Senato tarafından belirlenen YDS ve ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen benzeri dil sınavlarının birinden asgari puana sahip olmak.

(2) Temel tıp bilimlerinde, tıp fakültesi mezunları, ALES sınavının dışında, 50 puandan az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanı ile doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 12 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi anabilim dalı kurulu kararı doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim dahil)

%50

%25

%10

%15

 

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim dahil)

%50

%25

%25

(sadece mülakat)

%25

(sadece yazılı)

 

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesi aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Tezsiz Yüksek lisans programına başvuran adayların yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim dahil)

%75

%10

%15

 

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Tezsiz Yüksek lisans programına başvuran adayların yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim dahil)

%75

%25

(sadece mülakat)

%25

(sadece yazılı)

 

(4) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirmenin yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Doktora ve Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına Lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%10

%15

Doktora ve Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına Tezli Lisans mezunu olarak başvuran adayların veya hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl süre ile Tıp fakültelerinden mezun adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%10

%15

 

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirmenin yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%25 (sadece mülakat)

%25

(sadece yazılı)

Doktora ve Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına Tezli Yüksek Lisans mezunu olarak başvuran adayların ve hazırlık sınıfları hariç  10 yarıyıl süre ile Tıp, fakültelerinden mezun adayların yerleştirme puanları

%50

-

%25

%25 (sadece mülakat)

%25

(sadece yazılı)

 

Yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan tanınma ve denklik belgesinin talep edilip edilmeyeceği hususunda YÖK’ün kararları uygulanır. Yabancı uyruklu ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adayların kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi ile Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

b) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde, TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe yeterlik belgesine sahip olmaları veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir.

c) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim verilen programlardan alanlar ile tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

ç) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı sağlayamayanlardan eş değerliği kabul edilen GRE, GMAT sınav sonuç belgesi aranır.

d) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girebilirler.

(2) Yabancı uyruklu lisansüstü programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ve Türkçe seviye tespit sınavı notu değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yabancı uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notu

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25

-

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%25

%25

%20

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim programları dâhil)

%50

-

%25

%25

-

Tezsiz  yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayın yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim programları dâhil)

%30

-

%25

%25

%20

Doktora programına Yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%25

%25

%25

%25

-

Doktora programına Yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%15

%15

%25

%25

%20

 

b) Yabancı uyruklu adayların sadece mülakat veya yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

 

 

Lisans Mezuniyet Notu Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notu

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%50

(sadece mülakat yapılırsa)

%50

(sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%50

(sadece mülakat yapılırsa)

%50

(sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim programları dâhil)

%50

-

%50

(sadece mülakat yapılırsa)

%50

(sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Tezsiz yüksek  lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayın yerleştirme puanı (Uzaktan eğitim programları dâhil)

%30

-

%50

(sadece mülakat yapılırsa)

%50

(sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%25

%25

%50

(sadece mülakat yapılırsa)

%50

(sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına  Yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%15

%15

%50

(sadece mülakat yapılırsa)

%50

(sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

 

(3) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik belgesinin gerekliliği konusunda YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir.

(4) İkili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir.

(5) Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az % 50 alan ve genel başarı notundan da tam notun (100) en az % 60’ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş sınav notu dikkate alınır.

(6) Doktora programlarında lisansüstü programlara giriş sınavı tam not üzerinden en az % 60 alan ve genel başarı notunda da tam notun (100) en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, lisansüstü programlara giriş sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş sınav notu dikkate alınır.

(7) Lisansüstü programlara giriş sınav jürisi yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen kontenjanların en fazla % 50’si kadar adayı, genel başarı değerlendirme sırasını esas alarak yedek aday olarak belirler. Bu adaylar; programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak öğrenci kaydı yapılır.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversitedeki aynı Enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer Enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve ilgili programın başvuru koşullarına uygun olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce Enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için kayıtlanması gereken derslerin isimlerini talep eder.

(5) Anabilim dalının görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

(6) Yatay geçişler, eş değer programlar için uygulanır. Başvuru koşullarının uygunluğu ve muafiyete ilişkin olarak ilgili anabilim dalı için gerekli AKTS eş değerliği ve ders uyumu enstitü yönetim kurulunca ilgili anabilim dalından belirlenecek bir komisyonun önerileri doğrultusunda yine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eş değerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. Genel akademik not ortalaması hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.

(7) Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş için başvuracak bir öğrencinin, enstitünün ilgili lisansüstü programa öğrenci kabulünde uygulanan yabancı dil koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi başına ders ücretini öderler.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu kararına dayalı olarak anabilim dalı başkanlığının talebi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Enstitü kurulu bünyesindeki anabilim dalları için ortak veya belirli anabilim dallarına özgü bilimsel hazırlık programlarını Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir.

(6) Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerine, derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi bu derslerin yerine ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı başka derslere de kayıt olabilir.

(7) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu tarafından hazırlanır ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde Enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(8) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme, Ücretler, Ders Alma, Sınavlar ve Değerlendirme, Lisansüstü Programlara Kayıt

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kontenjanı dâhilinde Enstitü müdürlüğünce ilan edilen asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, Senato tarafından belirlenen tarihlerde öğrenci işleri daire başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar yerine, ilgili Enstitü tarafından bildirilen yedek listedeki adaylar belirlenen tarihlerde, başarı sırasına göre kayıt yaptırırlar.

(2) Lisansüstü programlara şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazanan adaylar başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtları yapılmış adayların olması durumunda ise kayıtları iptal edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Ücretler

MADDE 18 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekli ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ve varsa geriye yönelik ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer.

(3) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenler, bir dilekçe ile Enstitüye başvurur. Kaydın silinmesi talebi eğitim öğretimin başladığı ilk yedi hafta içerisinde ise daha önceden ödenmiş olan öğrenim ücretinin yarısı iade edilir, ilk yedi haftadan sonra ise öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(5) Öğrencinin, birinci fıkrada belirtilen süreden sonra Üniversiteden ayrılması durumunda, yarıyıl sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir; belirtilen sürenin aşılmaması ve not oluşmaması durumunda ise öğrencinin aldığı dersler kayıtlardan düşülür.

(6) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler. Öğrenci, Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden seçerek danışman onayı ile program kaydını yaptırır.

(2) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı Enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında anabilim kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Kayıt yenileme süresi içinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle kayıt yaptırılmayan dönem azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kaydını yaptırmamış öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(6) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, eğitimin başlamasından itibaren beşinci hafta sonuna kadar kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Ders alma

MADDE 20 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının önerisi, anabilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslere de kayıtlanabilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla iki ders alabilir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, aldıkları tüm ders, seminer, proje ve benzeri çalışmalarına YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından kabul edilen oranda devam etmek zorundadır.

Sınavlar, değerlendirme ve itiraz süresi

MADDE 22 – (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final notu kullanılarak hesaplanır.

(3) Dersin öğretim elemanı, sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40-70 aralığında, final sınav notunun katkısının % 30-60 aralığında olması gerekir.

(4) Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.

(5) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu/seçmeli derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabilir, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka bir seçmeli derse de kayıtlanabilir.

(6) Sınav notları dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(7) Sınav kağıtları ve sınav sonuç belgeleri öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle saklanır. Sınav sonuç belgelerinin bir nüshası ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili Enstitü öğrenci işleri bürosuna gönderilir. İlgili Enstitü öğrenci işleri bürosu tarafından sınav sonuç belgeleri 10 yıl süreyle saklanır.

(8) Sınav sonuçları birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(9) İlanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili Enstitü müdürü tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik oluşturulacak komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişiklikleri aynı usul ile öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.

(10) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi veren öğretim elemanının başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav (vize), yarıyıl sonu sınavı (final), mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde birden fazla ara sınav yapılabilir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı; ara ve yarıyıl sonu sınavlarının yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara hakkını aynı yarıyıl içinde; yarıyıl sonu sınav hakkını ise yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren 15 gün içerisinde kullanır.

(5) Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı yerine sayılır.

(6) Bir dersin ara sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında bu Yönetmelikte belirtilen genel ilkeler kapsamında öğrencilere duyurulur.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 24 – (1) Mazeret sınavları, sadece ara sınav ve final sınavları için geçerlidir. Bütünleme sınavı yapıldığı takdirde mazeret sınavı final yerine bütünleme sınavı için yapılır. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını Enstitü Yönetim Kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.

(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, hastaneler tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde Enstitü müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’yi, Üniversiteyi ve ilgili akademik birimi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınavı hakkı verilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 25 – (1) Enstitü yönetim kurullarının kararıyla öğrenciler, haklı ve geçerli mazretelerini belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenler ile öğrenime ara verme hakkından yararlanabilirler. Askerlikte geçirilen süre hariç öğrenime ara verme hakkı, bir seferde bir yılı aşamaz. Ayrıca öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal eğitim ve öğretim süresinin yarısını geçemez. Öğrenime ara verme süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrenime ara verme başvurusu, gerekçenin belirtildiği bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrenime ara verme isteklerinin en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde yapılması esastır. Ani ve beklenmedik durumlar dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrenime ara vermenin iptali için de aynı sürecin izlenmesi gerekir.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Ders başarı notu

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav/sınavları, ödev veya proje notu ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40-70 aralığında, final sınav notunun katkısının % 30-60 aralığında olması gerekir.

Not değerleri

MADDE 27 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final notu kullanılarak hesaplanır.

(2) Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.

(3) Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

Ders Notu              Puan Aralığı                Katsayı

     AA                        90-100                      4.00

      BA                         85-89                       3.50

      BB                         80-84                       3.00

      CB                         75-79                       2.50

      CC                         70-74                       2.00

      DC                         65-69                       1.50

     DD                         60-64                       1.00

      FD                         50-59                       0.50

      FF                           0-49                        0.00

 

Harf Notu        Katsayı         Anlamı ve Kullanımı

      P                   0.00           Tez çalışması başarı ile devam etmekte

      S                   0.00           Tez çalışması, Seminer dersi, Uzmanlık alan dersi başarı

                                             ile tamamlandı.

      U                  0.00           Başarısız

      E                   0.00           Muaf

   DVZ                0.00           Devamsızlık nedeniyle başarısız

(4) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CC olması gerekir. Doktoraya kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CB olması gerekir.

(5) Öğrenciler seçmeli derslerin yerine müfredatı çerçevesinde danışmanının onayı ile başka seçmeli dersler alabilirler. Ancak başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır. Ayrıca genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

(6) Sınav notları dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(7) Sınav kağıtları ve sınav sonuç belgeleri öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle saklanır. Sınav sonuç belgelerinin bir nüshası ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili Enstitü öğrenci işleri bürosuna gönderilir. İlgili Enstitü öğrenci işleri bürosu tarafından sınav sonuç belgeleri 10 yıl süreyle saklanır.

(8) Sınav sonuçları birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(9) İlanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili Enstitü müdürü tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik oluşturulacak komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişiklikleri aynı usul ile öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.

(10) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi veren öğretim elemanının başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.

Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları öğrenci bilgi sistemi tarafından hesaplanarak ilan edilir.

(2) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında (AA)’dan (FF)’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten en son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.00, doktora yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3.00 olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üniversitedeki diğer enstitüler veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine ve Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanını, Enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilebilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci danışman önerilemez.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman olarak görevlendirilen öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü müdürlüğüne gönderir. Danışman ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(4) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, tez çalışmasını yönetme, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme, diğer akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda anabilim dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan aynı alandan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) Danışman; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tez jürisi ve tezin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından Enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü Enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tezle ilgili kişisel raporları Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki iş günü içinde ilgili Enstitüye bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; örgün öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi dersi olacak şekilde en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Bu durumda ilgili anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için sınav yeri, tarihi ve jürisini belirleyerek Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak yürütülebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya Enstitü Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.

Süre

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında; anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili eğitim programını kapsayan anabilim dalı veya bilim dalında doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk yarıyılın başında danışman olarak Enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunun izlenmesi, dönem projesinin yürütülmesi, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve diğer akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(3) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Diploma

MADDE 39 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci tarafından hazırlanan dönem projesi, danışman dışında ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanan üç öğretim üyesinden en az ikisinin olumlu görüşü ile başarılı kabul edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi öğrencinin mezuniyetinin onaylandığı Enstitü Yönetim Kurulu tarihidir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve öğrenim gördükleri alan ile ilgili tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda; ilgili anabilim dalının kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ve ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepte bulunmaları hâlinde anabilim/anasanat dalının ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak Enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci yarıyılın ilk ayı içerisinde danışman atanması zorunludur.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci yarıyılın sonunda ilgili Enstitüye teklif eder. Bu teklif, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, tez izleme komitesinin tez konusunu onaylamasından önce belirlenemez.

(5) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek ve diğer akademik problemleriyle ilgilenmek yükümlülüğü vardır.

(6) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda, anabilim dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Danışman; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel değerlendirmede başarılı olan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ekinde sınav jürisi tutanağı olan doktora yeterlik komite tutanağı ile Enstitüye bildirilir.

(6)Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek derslerden başararılı olmak zorundadır.

(8) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 ders ve 21 kredi, 60 AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim dalında varsa aynı isimli tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin talebi üzerine anabilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Çoklu disiplinli anabilim dallarında gerekli durumlarda, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her iki üye anabilim dalı dışından seçilebilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya Enstitü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile birlikte Enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya Enstitü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Anabilim dalı başkanlığı, danışman tarafından belirlenen tez izleme komitesi toplantı tarihini öğrenciye ve Enstitüye bildirir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve ekleri anabilim dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman tarafından belirlenen ve anabilim dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini birinci fıkrada belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen iki iş günü içinde, danışmanın tez konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek Enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişikliği önerileri Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile görevlendirilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.