14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE

VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TOGÜ-OBDİM): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Obezite (şişmanlık) ve diyabet (şeker) hastalıklarının toplumda farkındalığını, önlenmesini ve tedavisini sağlamak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek, bilimsel araştırmalar ve projeler yapmak, kurslar düzenlemek.

b) Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda yer alan bilimsel kuruluşlar ile koordineli bir şekilde yürütmek ve aynı zamanda Üniversitenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı, obezite ve diyabet riski taşıyan bireyleri obezite ve diyabetin önlenmesi konusunda eğitmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak.

b) Diyabet ve obezitenin tanı, tedavi ve izlem standartlarını geliştirerek etkin biçimde uygulanmasını sağlamak.

c) Obezite ve diyabet hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, bireylerin sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak.

ç) 0-18 yaş grubunda bulunan fazla kilolu, obez, Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocukların bakımını ve tedavi standartlarını geliştirmek, Tip 1 diyabetli çocuklara erken tanı koymak.

d) Obez ve diyabetik çocuklar ile ailelerine standart ve yeterli eğitim vermek.

e) Obezite ve diyabet hastalığı ile ortaya çıkan diğer sorunlar üzerine bilimsel çalışmalar yapmak.

f) Obezite ve diyabete yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerini imkânlar doğrultusunda uygulamak.

g) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmak, Üniversitede bu konuda faaliyet gösteren birimleri kapsayan ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

ğ) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri yürütmek, bu araştırmaları bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet ve obezite konusunda klinik ve temel bilimler alanında uygulamalı çalışmalar yapmak.

h) Merkez bünyesindeki obezite ve diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve bu kurulların üyelerini toplantıya davet etmek.

c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa veya gerektiğinde daha sık olmak üzere Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek  dört üye dahil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine en az salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.