13 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31422

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA

DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/14)

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/3/2021’dir” ibaresi “16/7/2021’dir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2019

30850

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/9/2019

30900

2-

14/11/2020

31304