12 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31421

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mezuniyet tarihi; dönem sonu sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için akademik takvimde belirlenen dönem sonu sınavlarının, bütünleme sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için bütünleme sınavlarının, yaz okulu sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için yaz okulu sonu sınavlarının, tek ders sınavı sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için tek ders sınavlarının, ek sınavlar sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için ise ek sınavların bitimini izleyen iş günüdür.”

“c) Son sınıf/yarıyılda katıldığı değişim programı (Erasmus+, Mevlana, Farabi, özel öğrenci, yaz okulu ve benzeri) bitiminde mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için mezuniyet tarihi, eşdeğerlik ve mezuniyete ilişkin alınan birim yönetim kurulu kararı tarihidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrencilerin derece sıralamasına girebilmesi için disiplin cezası almaması ve öğrenimlerini en fazla normal eğitim süresinde, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları sonunda tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencilerin GANO’ları esas alınarak derece sıralaması yapılır. Her birim/bölüm/ programda ilk üç sırayı alan öğrenciler birim/bölüm/program birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak mezun olurlar.

(3) Derece sıralaması öğrencinin not durum çizelgesinde gösterilir ve öğrencinin istemesi halinde ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

(4) 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki öğrencilerin mezuniyet tarihinin, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavları not girişi bitimi tarihine kadar olması ve söz konusu öğrencilerin aynı zamanda bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları taşıması halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sıralamaya dahil edilir.

(5) Disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini normal eğitim süresi içerisinde tamamlayarak mezun olan öğrencilerden,  GANO’su 3,50-4,00 olanlar yüksek onur, 3,00-3,49 olanlar ise onur öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not durum çizelgesinde belirtilir.

(6) Son sınıf/yarıyılda değişim programına (Erasmus+, Mevlana, Farabi, özel öğrenci, yaz okulu ve benzeri) katılan öğrencilerden, beşinci fıkradaki şartları taşıyanlara da mezuniyet tarihi fark etmeksizin beşinci fıkrada belirtildiği şekilde belge düzenlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2017

30089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/2/2018

30330

2-

13/7/2018

30477

3-

20/9/2018

                  30541 (Mükerrer)

4-

3/3/2019

30703

5-

14/6/2019

30801

6-

30/10/2020

31289