11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İLE IRAK

CUMHURİYETİ SU KAYNAKLARI BAKANLIĞI ARASINDA SU ALANINDA

MUTABAKAT ZAPTI VE MUTABAKAT ZAPTINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7284                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı” ve Mutabakat Zaptında değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021