11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

YÖNETMELİK

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Görevli kendi aracı ile yolculuk yapmışsa, hakkı olan alışılmış taşıma aracının ücreti ödenir.” cümlesi “Görevli kendi aracıyla yolculuk yapmışsa, beşinci fıkraya göre masrafları ödenir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum veya şube merkezlerindeki görevleri dışında bir yere geçici olarak gönderilen personel kendi aracıyla yolculuk yapmışsa, gidiş-dönüş yol kilometresine %50 ilave edilerek aracında kullandığı yakıtın 0,055 litrelik tutarıyla çarpılması sonucu hesaplanan yakıt, bakım ve yıpranma maliyeti ile birlikte otopark ve yol geçişi ücretleri de ödenir. Bu ödemeler, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen ve ilgili personel tarafından düzenlenen seyahat beyannamesiyle yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri, Genel Kurulun teşekkülünü izleyen ilk iki Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karar vermesi halinde uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir. Komisyonların çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler komisyon toplantısına elektronik ortamda katılabilir, oy vermeye ilişkin Genel Kurul toplantısına dair işbu maddede yer alan usul uygulanır.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.