11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

YİRMİ SEKİZİNCİ TARAFLAR TOPLANTISINDA ÜZERİNDE MUTABAKATA

VARILAN MONTREAL PROTOKOLÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞİN

(KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ-2016) ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7295                                                                                           Kabul Tarihi: 4/3/2021

MADDE 1 – (1) 10-15 Ekim 2016 tarihlerinde Kigali’de düzenlenen Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında üzerinde mutabakata varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”in beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021